Royal Thai Embassy, Berlin

กฎระเบียบเรื่องการนำเงินสดเข้าและออกจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

       ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป เข้าสหพันธ์ฯ หรือเดินทางออกจากสหพันธ์ฯ ไปยังประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป รวมไปถึงการเดินทางผ่านเขตชายแดน หากมีเงินสดติดตัว  ไม่ว่าจะเป็นเงินยูโร หรือเงินสดสกุลของประเทศในสหภาพยุโรปที่ใช้แล้วแต่ยังสามารถแลกเป็นเงินยูโรได้ ของมีค่าที่ใช้แทนเป็นเงินได้ เช่น อัญมณี ทอง เหรียญสะสม  รวมถึงเช็ค เช็คธนาคาร (bankers’ drafts) และเช็คเดินทาง (travelers’ cheque) พันธบัตรรัฐบาล (savings Bonds) หุ้นปันผล ทุกสกุลรวมกัน เงินสกุลต่่างประเทศก็จะต้องเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรปัจจุบัน เป็นมูลค่าเกินกว่า 10,000 ยูโร จะต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจศุลกากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องมีการร้องขอ หากว่าบุคคลใดไม่สำแดงหรือสำแดงจำนวนที่พกพาไม่ตรงตามความเป็นจริง อาจมีโทษปรับสูง

มาตรการนี้ กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนอาชญากรรม หากฝ่าฝืนและถูกตรวจพบ เจ้าหน้าที่สามารถลงโทษปรับเงินได้ถึงหนึ่งล้านยูโร กรณีต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่  

Informations- und Wissensmanagement Zoll Carusufer 3-5 01099 Dresden

สำหรับบุคคลทั่วไป

โทรศัพท์ 0351/44834-510 โทรสาร  0351/44834-590 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำหรับธุรกิจ

โทรศัพท์ 0351/44834-520 โทรสาร  0351/44834-590 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 

โทรศัพท์ : 0351/44834-530 โทรสาร 0351/44834-590 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านรายละเอียด (ภาษาอังกฤษ) 

กฎระเบียบเรื่องการนำเงินสดเข้าและออกจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 

ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศนอกสหภาพยุโรปเข้าสหพันธ์ฯ หรือเดินทางออกจากสหพันธ์ไปยังประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป รวมไปถึงการเดินทางผ่านเขตชายแดน หากมีเงินสดติดตัว  ไม่ว่าจะเป็นเงินยูโร หรือเงินสดสกุลของประเทศในสหภาพยุโรปที่ใช้แล้วแต่ยังสามารถแลกเป็นเงินยูโรได้  รวมถึงเช็ค เช็คธนาคาร (bankers’ drafts) และเช็คเดินทาง (travelers’ cheque) พันธบัตรรัฐบาล Savings Bonds

หุ้นปันผล ทุกสกุลรวมกัน เป็นมูลค่าเกินกว่า10,000 ยูโรจะต้องสำแดงเงินต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจศุลกากรด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการร้องขอ หากว่าบุคคลใดไม่สำแดงงินหรือสำแดงจำนวนเงินที่พกพาไม่ตรงตามความ เป็นจริง อาจมีโทษปรับเป็นจำนวนเงินมาก 

มาตรการนี้ มีขึ้นเพื่อป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนอาชญากรรม  

หากฝ่าฝืน และถูกตรวจพบ เจ้าหน้าที่สามารถลงโทษปรับเงิน ได้ถึงหนึ่งล้านยูโร หรือกรณีมีปัญหาหรือต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป 

หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ที่  

Informations- und Wissensmanagement Zoll

Carusufer 3-5

01099 Dresden

information for private persons

phone: 0351/44834-510

fax: 0351/44834-590

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

information for companies

phone: 0351/44834-520

fax: 0351/44834-590

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

information in English

phone: 0351/44834-530

fax: 0351/44834-590

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

อ่านรายละเอียดภาษาอังกฤษ