Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Import Fake Items to Europe is Against the Law

Royal Thai Embassy, Berlin

Import Fake Items to Europe is Against the Law

 

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (สินค้าปลอม) ติดตัวเข้าประเทศในยุโรป

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 86 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน โดยต้องให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับประเทศในประชาคมยุโรปหลายประเทศ เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมไปถึงการสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประเทศ ดังนั้น หากผู้ใดถูกตรวจพบว่าถือหรือนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขณะเดินทางเข้าประเทศในยุโรปดังกล่าว อาจต้องโทษจำคุก หรือโทษปรับในอัตราที่สูง รวมทั้งอาจถูกยึดสินค้าละเมิดนั้น

จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมายังชาวไทยทุกท่าน ไม่ให้ถือหรือนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (สินค้าปลอม) ติดตัวขณะเดินทางเข้ามายังประเทศในยุโรป (รวมถึงสินค้าปลอมที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋า น้ำหอม หรือเสื้อผ้า เป็นต้น) เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดปัญหาทางคดี และผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย

ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต