Royal Thai Embassy, Berlin

Import Fake Items to Europe is Against the Law

 

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (สินค้าปลอม) ติดตัวเข้าประเทศในยุโรป

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 86 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน โดยต้องให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับประเทศในประชาคมยุโรปหลายประเทศ เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมไปถึงการสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประเทศ ดังนั้น หากผู้ใดถูกตรวจพบว่าถือหรือนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขณะเดินทางเข้าประเทศในยุโรปดังกล่าว อาจต้องโทษจำคุก หรือโทษปรับในอัตราที่สูง รวมทั้งอาจถูกยึดสินค้าละเมิดนั้น

จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมายังชาวไทยทุกท่าน ไม่ให้ถือหรือนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (สินค้าปลอม) ติดตัวขณะเดินทางเข้ามายังประเทศในยุโรป (รวมถึงสินค้าปลอมที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋า น้ำหอม หรือเสื้อผ้า เป็นต้น) เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดปัญหาทางคดี และผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย

ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต