Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ข้อกําหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

Royal Thai Embassy, Berlin

ข้อกําหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

 

      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งข้อกำหนดคณะกรรมการการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับบที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดประกาศฉบับที่ ๑ คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดประกาศฉบับที่ ๑ คลิ๊กที่นี่