Royal Thai Embassy, Berlin

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป พบกับ Dr.Matthias Keller ผู้อำนวยการบริหารสมาพันธ์ธุรกิจประมงเยอรมัน (Bundesverband der Deutschen Fischwirtschaft) ในงาน International Green Week 2017

 

 

         เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 60 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พร้อมทั้งนายชุมเจตน์ กาญจนเกษร อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป นายวิรจิต สุวรรณประดิษฐ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และ นางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป พบกับ Dr.Matthias Keller ผู้อำนวยการบริหารสมาพันธ์ธุรกิจประมงเยอรมัน (Bundesverband der Deutschen Fischwirtschaft)ในงาน International Green Week 2017 เพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาการความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของไทย สอบถามความเห็นของภาคเอกชนต่อพัฒนาการล่าสุดของไทย และแสวงหาความร่วมมือด้านการประมงอย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดจากความร่วมมือที่ผ่านมา

      ทั้งนี้ สมาพันธ์ธุรกิจประมงเยอรมันเป็นองค์กรของผู้ประกอบธุรกิจทั้งผู้นำเข้าสินค้าประมง ผู้ค้าส่งและค้าปลีกสินค้าประมง และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าประมงที่ใหญ่ที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเป็นภาคีของไทยในการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของไทย