Royal Thai Embassy, Berlin

นาง Gerda Hasselfeldt ประธานสภากาชาดเยอรมัน และศาสตราจารย์ Ursula Männle ประธานมูลนิธิ Hanns Seidel Stiftung เยือนไทยตามคำเชิญของเอกอัครราชทูต

 

เมื่อระหว่างวันที่ 24-31 มีนาคม 2561 นาง Gerda Hasselfeldt ประธานสภากาชาดเยอรมันและอดีตประธานกลุ่มรัฐสภาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพรรค CSU พร้อมด้วยศาสตราจารย์ Ursula Männle ประธานมูลนิธิ Hanns Seidel Stiftung ได้เยือนไทยตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ในระหว่างการเยือนผู้แทนเยอรมันได้เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาทางเลือกจากคุณรัมภ์รดา นินนาท ประธานสายบริหารงานพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 มุ่งส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนพืชยาเสพติด ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รวมถึงชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ 6 ชนเผ่า ให้สามารถเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข แก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ค้าประเวณี และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพทำกินอย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ในระยะยาวสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โครงการพัฒนาดอยตุง เป็นโครงการระยะยาวที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานของสหประชาชาติ ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ร่วมมือกับ United Nations on Drugs and Crime (UNODC) ในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของไทยด้านการพัฒนาทางเลือกกับประเทศอัฟกานิสถาน เมียนมาร์ และโคลอมเบีย อันเป็นการยกระดับบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้แทนเยอรมันได้เข้าเยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ ซึ่งรวบรวมพระราชประวัติและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการทรงงานด้านการพัฒนา และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิทธภัณฑ์หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นศูนย์นิทรรศการรวบรวมประวัติความเป็นมาของฝิ่น ผลกระทบของยาเสพติดและแนวทางการขจัดการปลูกและการใช้ฝิ่นในประเทศไทย

นาง Hasselfeldt และ Prof. Männle ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และรับฟังการบรรยายสรุปจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี และพลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับประเทศต่าง ๆ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับเยอรมนีที่ผ่านมาและความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคตในสาขาแพทย์ศาสตร์ และผู้แทนเยอรมันได้เยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย

ผู้แทนเยอรมันได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย และโรงพยาบาลบ่อแก้ว แขวงห้วยทราย สปป.ลาว อันเป็นโรงพยาบาลตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยนายแพทย์นพปฎล พรรณราย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ นายแพทย์สมปราชญ์ หมั่นจิต อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ รวมถึงนายแพทย์คำสิน พรมหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อแก้ว สปป.ลาวได้บรรยายสรุปถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว อาทิ การรับผู้ป่วยฉุกเฉินจาก รพ.บ่อแก้ว สปป.ลาว เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย รวมถึงโครงการความร่วมมือของทั้งสองประเทศ โดยล่าสุดกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ให้เงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างตึกมารดาและบุตรพร้อมอุปกรณ์การแพทย์และการจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านการแพทย์ของ สปป.ลาวอย่างต่อเนื่อง

นาง Hasselfeldt และ Prof. Männle ได้พบหารือกับ ดร.เตช บุนนาค รองเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร และนายสวนิต คงสิริ รองเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยมี นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายรัชฎา จิวาลัย รองอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและสภากาชาดเยอรมันที่ผ่านมาและโอกาสความร่วมมือในอนาคต รวมถึงความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนี คณะผู้แทนเยอรมันได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และคณะผู้แทนเยอรมันได้พบหารือกับนายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายรัชฎา จิวาลัย รองอธิบดีกรมยุโรป ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ ผู้แทนเยอรมันได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ และ จ.เชียงราย ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิทธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วัดร่องขุ่น และพิพิทธภัณฑ์บ้านดำด้วย

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ได้ให้การอนุเคราะห์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเยือนครั้งนี้ด้วยดียิ่ง