Royal Thai Embassy, Berlin

พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เยอรมนีและคณะ พบเอกอัครราชทูต

      เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2558 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ออท. ณ กรุงเบอร์ลิน ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยพลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เยอรมนี นายเจตน์ ศิรธรานนท์ รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ เลขานุการกลุ่มมิตรภาพฯ และนายกล้าณรงค์ จันทิก กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ โดยมีทีมประเทศไทยกรุงเบอร์ลิน ประกอบด้วย น.อ.พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ พ.อ.นฤนาท นิยมไทย รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก น.อ.อรรถพล เพชรฉาย (ร.น.) รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และ น.ส.ณัฐิยา สุจินดา ผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ เข้าร่วมหารือกับคณะด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เยอรมนี รวมทั้งแนวปฏิบัติของฝ่ายเยอรมนีในประเด็นต่างๆ อาทิ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง สิทธิมนุษยชน การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ การสนับสนุนอาชีวะศึกษาและพลังงานทางเลือก เป็นต้น