Royal Thai Embassy, Berlin

เอกอัครราชทูตฯ มอบหนังสือแบบเรียนภาษาไทยให้แก่มหาวิทยาลัย Humboldt

 

 

 

   เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2558 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ออท.ณ กรุงเบอร์ลินได้มอบหนังสือแบบเรียนภาษาไทยและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แก่นาย Martin Schalbruch อาจารย์สอนภาษาไทย สถาบันเอเชียและแอฟริกา มหาวิทยาลัย Humboldt กรุงเบอร์ลิน เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย Humboldt และเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยและไทยศึกษาในสหพันธ์ฯ