Royal Thai Embassy, Berlin

บริการกงสุล

บริการกงสุล
วันจันทร์-วันศุกร์ 
เวลา 08.30-13.00 น.

(ปิดรับคำร้องเวลา 12.30 น.)

บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
วันจันทร์-วันศุกร์ 
เวลา 14.00-17.00 น.

 

Hotline หมายเลขฉุกเฉินสำหรับคนไทย 
(เฉพาะนอกเวลาราชการ)
+49 152 03 51 91 39 

+49 162 52 07 553

สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์

ระหว่างช่วงเวลา 14.00- 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์

- หนังสือเดินทาง 030 / 79 48 11 11

- งานนิติกรณ์ 030 / 79 48 11 12

- ข้อมูลทั่วไป 030 /79 48 11 01


หมายเลขโทรสาร  
030 /79 48 11 18

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง

 รายละเอียดบัญชีธนาคาร

 บัตรประชาชน

 หนังสือเดินทาง

 งานรับรองเอกสาร

 งานนิติกรณ์

 การตรวจลงตรา (วีซ่า)

 กงสุลสัญจร

 รายชื่อล่ามที่ศาลรับรอง

 วัดไทย