บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

Hits: 21704

บริการงานด้านกงสุล

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างช่วงเวลา 8.30 – 13.00 น.
(ปิดรับคำร้องเวลา 12.30 น.)

สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ ระหว่างช่วงเวลา 14.00- 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์

- หนังสือเดินทาง 030 / 79 48 11 11

- งานนิติกรณ์ 030 / 79 48 11 12

- ข้อมูลทั่วไป 030 /79 48 11 01


หมายเลขโทรสาร  
030 /79 48 11 18