Royal Thai Embassy, Berlin

ร่วมเป็นเครือข่ายนักเรียนไทยในเยอรมนี กับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

     

      ร่วมเป็นเครือข่ายนักเรียนไทยในเยอรมนี กับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมมาเป็นเครือข่ายนักเรียนไทย ในเยอรมนี โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านนี้ (https://goo.gl/forms/BKotM1B0lb0jDpL52 ) เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ เป็นช่องทางในการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนข่าวสารกิจกรรม ทั้งในด้านวิชาการและสันทนาการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาไทย และผู้สนใจต่อไปครับ ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ และให้การสนับสนุนการรวมตัวของเครือข่ายนักเรียนไทยและกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคมฯ อีกด้วยครับ