Royal Thai Embassy, Berlin

บริการ Call Center 24 ชั่วโมง ของกระทรวงการต่างประเทศ

 

    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเชิญชวนผู้สนใจใช้บริการ Call Center 24 ชั่วโมง ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกรณีตกทุกข์ในต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั่วประเทศไทย และร้องเรียนปัญหาหรือสอบถามข้อข้องใจในด้านบริการกงสุล โดยสามารถใช้บริการ Call Center 24 ชั่วโมง ได้ในช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. โทรศัพท์ฮอทไลน์ 24 ชั่วโมง โทร +66 2572 8442

2. ดาวโหลด์ application ในชื่อ Thaiconsular

3. Add line ในชื่อ Thai Consular