Royal Thai Embassy, Berlin

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พบกับนาย Mark Hauptmann สส. รัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


      เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 60 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พบกับนาย Mark Hauptmann สส. รัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อหารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของไทยในงาน German-Asian Business Dialogue ครั้งที่ 2 
ในวันที่ 29 มี.ค. 60 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการค้าการลงุทนและกระชับความร่วมมือด้านการประกอบธุรกิจและนวัตกรรมระหว่างสหพันธ์ฯ และเอเชีย ผ่านการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย