Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2559

Royal Thai Embassy, Berlin

กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2559

 

     สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินขอประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจะคัดเลือกเยาวชนเชื้อสายไทยที่อาศัยในต่างประเทศเข้าร่วมโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของประเทศไทย และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ

     ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่สนใจสมัครร่วมการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการ: ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559

2. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของตนเอง

3. กระทรวงวัฒนธรรม จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทย ค่าที่พักในประเทศไทย ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่สำคัญ

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร - เชื้อชาติไทย - กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา - สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคประจำตัวที่จะเป็นอุปสรรค์ในการร่วมกิจกรรม - สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และมีความประพฤติเหมาะสม

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ -

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

666 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

- อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักฐานการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 รายละเอียดร่างกำหนดการกิจกรรมเยาวชนเชื่้อสายไทยคืนถิ่น รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ใบสมัคร และหนังสือยินยอมของผู้ปกครอง 

PDF-Datei Herunterladen