Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

บริการห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูตฯ

Royal Thai Embassy, Berlin

บริการห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูตฯ

บริการห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการยืมสิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ สำหรับบุคคลทั่วไป โดยเปิดให้บริการทุกวันพุธ (ยกเว้นวันพูธที่ตรงกับวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ (วันหยุดทำการ) โดยผู้ที่สนใจใช้บริการ จะต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 030 7948 1419 หรืออีเมล์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายการสิ่งพิมพ์ ได้ที่ (รายการสิ่งพิมพ์)

สำหรับโสตทัศนวัสดุและวารสารสามารถดูได้ที่ชั้นหนังสือ

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการห้องสมุด ดังนี้

  1. เดินทางมาถึงตามวันที่นัดหมายเข้าใช้บริการ และปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
  2. ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนการใช้ห้องสมุดทุกครั้ง โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัว (อาทิ บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหนังสือเดินทาง) จำนวน 1 ชุด และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการใช้ห้องสมุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ
  3. ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความระมัดระวังไม่ให้ชำรุดเสียหาย และไม่ขีดเขียนในสิ่งพิมพ์
  4. งดส่งเสียงดัง สูบบุหรี่ รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องสมุด และช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องสมุด
  5. ก่อนออกจากห้องสมุด ให้คืนหนังสือทุกเล่มให้แก่เจ้าหน้าที่ สำหรับหนังสือที่ประสงค์จะขอยืม จะต้องผ่านกระบวนการยืมโดยเจ้าหน้าที่ก่อนนำออกจากห้องสมุด
  6. คืนวัสดุสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุที่ได้ยืมไปให้ตรงตามกำหนดเวลา

 

ระเบียบการยืม - คืน

  1. ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีสิทธิ์ในการขอยืมสิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุได้ตามเวลาที่กำหนด
  2. หนังสืออ้างอิงและวารสารใหม่ ให้ใช้ได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น

จำนวนและระยะเวลาการให้ยืมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ

ประเภทวัสดุ จำนวน ระยะเวลา ค่าปรับต่อวัน
สิ่งพิมพ์ 5 14 1 ยูโร
มัลติมีเดีย 3 14 1 ยูโร
วารสาร 3 5 1 ยูโร

การต่ออายุการยืม : สามารถขอยืมหนังสือเล่มเดียวกันติดต่อกันได้ 2 ครั้ง

หมายเหตุ : ในกรณีสมาชิกทำสิ่งพิมพ์สูญหาย ชำรุด จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. นำสิ่งพิมพ์มาชดใช้ หรือ
2. จ่ายค่าปรับตามราคาปัจจุบัน หรือ
3. ถ่ายเอกสารชดใช้สำหรับสิ่งพิมพ์หายาก

 

เลขทะเบียนหนังสือภาษาไทย สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน