ข่าวกิจกรรม

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย

มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด

‣  จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

‣     วารสารไทยคู่ฟ้า

‣  Thailand Today

‣  ตำรับอาหารอาเซียน

การทูตเพื่อการพัฒนาของไทย

ข่าวสารนิเทศ

ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานในภาคประมงไทยขององค์กร Human Rights Watch

ข่าวด้านการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม..

ข่าวสารและข้อมูล

ประกาศ

บริการกงสุล

บริการกงสุล

วันจันทร์-วันศุกร์
ระหว่าง ๙.๐๐ ถึง ๑๓.๐๐ น. รับคำร้องถึง ๑๒.๓๐ น.

 

บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ระหว่าง ๑๔๐๐ -๑๗๐๐ น.

 

หมายเลขฉุกเฉินกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
+๔๙ ๐๑๕๒ – ๐๓๕๑ ๙๑ ๓๙
+๔๙ ๐๑๖๒ – ๕๒ ๐๗ ๕๕๓

Links