พิมพ์

การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน ด้วยตัวเอง

แบบฟอร์มคำร้องแจ้งเกิด

รายการเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องขอแจ้งเกิด

 • สำเนาสูติบัตรเยอรมันของบุตรที่รับรองจากทางการเยอรมันแล้ว (เช่น Regierungspräsidium หรือ Bezirksregierung) 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา 1 ชุด ในกรณีที่หย่าต้องมีคำสั่งศาลที่ระบุว่าใครมีสิทธิปกครองบุตร (สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่หมายเลข 030-7 94 81 112 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • สำเนาหนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 1 ชุด
 • สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) ของบิดาและมารดา 1 ชุด
 • หนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดาให้บุตรถือสัญชาติไทยได้
 • สำเนาคำแปลทะเบียนสมรสเยอรมันเป็นไทยของพ่อแม่ หรือ สำเนาสูติบัตรไทยของบุตรคนโต (บิดามารดาเดียวกัน) ที่แจ้งเกิดแล้ว 1 ฉบับ (หากมี)
 • เจ้าหน้าที่ฯ อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ แล้วแต่กรณี
 • บิดาและมารดาที่สมรสกัน หรือมีสิทธิปกครองบุตรร่วมกัน ต้องมาแสดงตนที่สถานทูต พร้อมกัน
 • บิดาหรือมารดาที่เป็นต่างชาติต้องลงลายมือชื่อยินยอมให้บุตรถือสัญชาติไทยได้ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีบิดาหรือมารดาชาวต่างชาติมากล่าวอ้างในภายหลังว่าไม่รับทราบและไม่เคยให้ความยินยอมฯ
 • หากบิดาหรือมารดามีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ต้องนำหลักฐานการแสดงสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

 

การแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย

การแจ้งชื่อบุตรของท่านเข้าทะเบียนบ้านไทย ทำได้ดังนี้

 • ตามกฎหมายเยอรมัน กรณีบุคคลถือ 2 สัญชาติ (เยอรมัน-ไทย) การเดินทางเข้า-ออกประเทศเยอรมนีทุกครั้ง ต้องแสดงหนังสือเดินทางทั้ง 2 สัญชาติต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
 • ให้บุตรเดินทางเข้าเมืองไทยโดยหนังสือเดินทางไทย ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่จะประทับตราเข้าประเทศไทยในหนังสือเดินทางให้
 • นำหนังสือเดินทางไทยของบุตรและใบเกิดบุตร (สูติบัตรไทย) ไปแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่
 • อย่าลืมคัดสำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตร เพื่อนำมาใช้ที่ประเทศเยอรมนีด้วย
 • กรณีประสบปัญหาในการแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย โดยเฉพาะเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพ ฯ กรุณาติดต่อที่กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 02-621 0721
 
 
การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) ให้บุตร

หลังจากที่ท่านไปแจ้งชื่อบุตรของท่านเข้าทะเบียนบ้านไทยเรัยบร้อยแล้ว โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตรเป็นหลักฐาน ท่านสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางให้บุตรของท่านได้