พิมพ์

การรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร 

การจดทะเบียนรับรองบุตร เนื่องจากบิดาและมารดาของเด็กมิได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย และบุตรที่เกิดมาจึงเป็นบุตรที่ชอบตามกฎหมายของมารดาแต่ฝ่ายเดียว มิใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา บุตรที่มิชอบตามกฎหมายของบิดา จะเป็นบุตรที่ชอบตามกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อ

-                      บิดาและมารดาได้จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่สมรส

-                      ศาลพิพากษาให้เด็กเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ศาลมี   คำพิพากษาถึงที่สุด

-                      บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่จดทะเบียน

การขอจดทะเบียนรับรองบุตรกับสถานเอกอัครราชทูตฯ 

  1. บิดา มารดา และบุตร เดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

-        หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา

-          สูติบัตรเยอรมันของเด็ก แบบหลายภาษาที่ผ่านการรับรองจาก Regierungspraesidium (Auszug aus dem Geburtsregister mit Uberbeglaubigung vom Regierungspraesidium) พร้อมสำเนา

-        สูติบัตรไทยพร้อมสำเนา

-        บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไทยของมารดา พร้อมสำเนา

  1. ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

หมายเหตุ

การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องได้รับความยินยอมทั้งจากมารดาและบุตร และแม้บุตรจะมีอายุครบ 15 ปี ก็สามารถให้ความยินยอมได้ หากรู้และเข้าใจถึงการให้ความยินยอมหรือคัดค้านว่า ผู้ร้องเป็นบิดาของตนได้