พิมพ์

หนังสือเดินทาง

 

การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)

โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เวลาทำการ

09.00 – 12.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ (ตรวจสอบวันหยุดราชการ คลิ๊กที่นี่)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ Lepsiusstraße 64-66, 12163 Berlin
โทรศัพท์ 030 79 481 111 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 14.30 – 17.00 น.)
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ค่าธรรมเนียม
- ค่าจัดทำและค่ารับรองหนังสือเดินทาง 33 ยูโร

 

เอกสารที่ใช้ในการขอทำหนังสือเดินทาง


สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์

1. คำร้องหนังสือเดินทาง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่)

2. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนา 1 ใบ

3. บัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

4. ใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการเปลี่ยนเป็นชื่อหรือนามสกุลใหม่แล้ว (กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มเดิมยังไม่เป็นปัจจุบัน)

5. Meldebescheinigung หรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุที่อยู่ในเยอรมนีอย่างชัดเจน

6. ซองเปล่า (ชนิดกระดาษหนา/กันกระแทก) ติดแสตมป์ 3.95 ยูโร พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

 

สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

1. คำร้องหนังสือเดินทาง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่)

2. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนา 1 ใบ

3. สูติบัตร

4. บัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

5. บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา

6. หนังสือรับรองการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีที่บิดาหรือมารดา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

7. ใบมรณบัตร กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต

8. บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมด้วยตนเอง (ต้องมาทั้งสองคน)

9. Meldebescheinigung หรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุที่อยู่ในเยอรมนีอย่างชัดเจน

10. ซองเปล่า (ชนิดกระดาษหนา/กันกระแทก) ติดแสตมป์ 3.95 ยูโร พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

 

ข้อควรทราบ

- การทำหนังสือเดินทาง ใช้เวลาดำเนินการ 4 – 6 สัปดาห์

- หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่มีการต่ออายุ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ ต้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เท่านั้น

- การทำหนังสือเดินทาง ต้องเดินทางมาทำด้วยตนเอง ไม่รับคำร้องทางไปรษณีย์

- ไม่ต้องนำรูปถ่ายมายื่นประกอบการทำหนังสือเดินทาง

- เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ ท่านควรทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ก่อนที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน

 

กรณีหนังสือเดินทางหาย หรือถูกขโมย

     ในกรณีที่หนังสือเดินทางของท่านหายหรือถูกขโมย ท่านต้องไปแจ้งความหนังสือเดินทางหาย/ถูกขโมยที่หน่วยงานราชการเยอรมันที่ เกี่ยวข้อง (เช่น สถานีตำรวจ Ordnungsamt หรือ Stadtverwaltung เป็นต้น) โดยท่านต้องขอให้หน่วยงานเยอรมันดังกล่าว ออกใบแจ้งความหนังสือเดินทางหาย/ถูกขโมยที่ระบุหมายเลขหนังสือเดินทางของ ท่านที่หาย แล้วจึงนำใบแจ้งความนั้น พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางที่หายหรือถูกขโมย และเอกสารที่ใช้ในการขอทำหนังสือเดินทางตามรายการที่กล่าวมาข้างต้น มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

การรับหนังสือเดินทาง

    เมื่อหนังสือเดินทางของท่านผลิตเสร็จแล้ว สถานเอกอัครราชทูต จะจัดส่งไปรษณียบัตรไปแจ้งให้ท่านมารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 13.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและเยอรมัน

    หากท่านไม่ได้รับไปรษณียบัตรแจ้งภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่ 030 79 481 10 (ระหว่างเวลา 14.30 – 17.00 น.)

     เอกสารในการรับหนังสือเดินทาง กรณีเดินทางมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

เมื่อหนังสือเดินทางของท่านผลิตเสร็จแล้ว สถานเอกอัครราชทูต จะจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่านทันที หากท่านไม่ได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่ 030 79 481 111 (ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น.)