พิมพ์

การทำบัตรประชาชน

การทำบัตรประชาชน
โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เวลาทำการ

09.00 – 13.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ (ตรวจสอบวันหยุดราชการ คลิ๊กที่นี่)

 

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ Lepsiusstraße 64-66, 12163 Berlin

โทรศัพท์ 030 79 481 114 (เวลา 14.30 – 17.00 น.)

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ระเบียบการขอทำบัตรประชาชน

ผู้มีสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือระยะยาวในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บัตรเดิมหมดอายุ

2. บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย

3. บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ

4. เปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล

 

เอกสารที่ใช้ในการขอทำบัตรประชาชน

1. คำร้องขอทำบัตรประชาชน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่)

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิม

3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

 

ข้อควรทราบ

1. หากบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหมดอายุแล้ว ท่านจะขอทำบัตรประชาชนเมื่อใดก็ได้

2. หากบัตรประจำตัวประชาชนของท่านใกล้จะหมดอายุ ท่านสามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ ก่อนที่บัตรใบเดิมจะหมดอายุ ไม่เกินกว่า 60 วัน

3. ผู้ที่จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรก จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น