พิมพ์

บริการห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูตฯ

บริการห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการยืมสิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ สำหรับบุคคลทั่วไป โดยเปิดให้บริการทุกวันพุธ (ยกเว้นวันพูธที่ตรงกับวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ (วันหยุดทำการ) โดยผู้ที่สนใจใช้บริการ จะต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 030 7948 1419 หรืออีเมล์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายการสิ่งพิมพ์ ได้ที่ (รายการสิ่งพิมพ์)

สำหรับโสตทัศนวัสดุและวารสารสามารถดูได้ที่ชั้นหนังสือ

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการห้องสมุด ดังนี้

  1. เดินทางมาถึงตามวันที่นัดหมายเข้าใช้บริการ และปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
  2. ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนการใช้ห้องสมุดทุกครั้ง โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัว (อาทิ บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหนังสือเดินทาง) จำนวน 1 ชุด และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการใช้ห้องสมุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ
  3. ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความระมัดระวังไม่ให้ชำรุดเสียหาย และไม่ขีดเขียนในสิ่งพิมพ์
  4. งดส่งเสียงดัง สูบบุหรี่ รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องสมุด และช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องสมุด
  5. ก่อนออกจากห้องสมุด ให้คืนหนังสือทุกเล่มให้แก่เจ้าหน้าที่ สำหรับหนังสือที่ประสงค์จะขอยืม จะต้องผ่านกระบวนการยืมโดยเจ้าหน้าที่ก่อนนำออกจากห้องสมุด
  6. คืนวัสดุสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุที่ได้ยืมไปให้ตรงตามกำหนดเวลา

 

ระเบียบการยืม - คืน

  1. ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีสิทธิ์ในการขอยืมสิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุได้ตามเวลาที่กำหนด
  2. หนังสืออ้างอิงและวารสารใหม่ ให้ใช้ได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น

จำนวนและระยะเวลาการให้ยืมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ

ประเภทวัสดุ จำนวน ระยะเวลา ค่าปรับต่อวัน
สิ่งพิมพ์ 5 14 1 ยูโร
มัลติมีเดีย 3 14 1 ยูโร
วารสาร 3 5 1 ยูโร

การต่ออายุการยืม : สามารถขอยืมหนังสือเล่มเดียวกันติดต่อกันได้ 2 ครั้ง

หมายเหตุ : ในกรณีสมาชิกทำสิ่งพิมพ์สูญหาย ชำรุด จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. นำสิ่งพิมพ์มาชดใช้ หรือ
2. จ่ายค่าปรับตามราคาปัจจุบัน หรือ
3. ถ่ายเอกสารชดใช้สำหรับสิ่งพิมพ์หายาก

 

เลขทะเบียนหนังสือภาษาไทย สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน

เลขทะเบียน

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ปีพิมพ์

จำนวน
(ฉบับ/เล่ม)

ISBN/รายละเอียด

เลขเรียก

BLN-T00001

สุด จอนเจิดสิน

ประวัติศาสตร์เวียดนาม ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปัจจุบัน

2544

1

Ex.b.28753

DS557.A5 ส331ป 2544

BLN-T00002

สุด จอนเจิดสิน

ประวัติศาสตร์เวียดนาม ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปัจจุบัน

2544

1

Ex.b.28753

DS557.A5 ส331ป 2544

BLN-T00003

วิบูล วิจิตรวาทการ

ต้นรัตนโกสินทร์

2542

1

9747481057

DS581 ว219ร 2542

BLN-T00004

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ , บทนำเสนอ ; นายต่อ, แปล ; สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ

มหาราชวงษ์พงษาวดารพม่า

2545

1

9789743225956

DS528.5 ม35 2545

BLN-T00005

ฉัตรทิพย์ นาถสภา

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนและชนชาติไท

1/2540

1

9746374125

GN357 ฉ26ป 2540

BLN-T00006

ฉัตรทิพย์ นาถสภา

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนและชนชาติไท

2540

1

9746374125

GN357 ฉ26ป 2540

BLN-T00007

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

100 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-รัสเซีย

2540

 

b.2547

DS575.5R8 ม686ห 2540

BLN-T00008

อัศศิริ ธรรมโชติ

ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง     

2544

1

9749000021

นว อ218ข 2544

BLN-T00009

ไพวรินทร์ ขาวงาม

ม้าก้านกล้วย

2545

1

9747521369

นว พ288ม 2545

BLN-T00010

เจ้ายันฟ้าแสนหวี เขียน ; นันทสิงห์ เรียบเรียง ; สมปอง ไตตุมแก่น, ฉัตรทิพย์ นาถสุภา แปล

ประวัติศาสตร์ไทใหญ่

2544

1

9747551462
เชียงใหม่ : ตรัสวิน (ซิลด์เวอร์มบุคส์), 2544

DS528.2.T35 ย29ป 2544

BLN-T00011

จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา

พระเจดีย์เมืองเชียงแสน  เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2539

2539

1

9747047764 12, 124 หน้า : ภาพประกอบ

NA4875 จ212พ 2539

BLN-T00012

ป๋วย อึ้งภากรณ์

แบบอย่างข้าราชการไทย ข้าราชการ

 

1

 

JQ1746 ป53บ

BLN-T00013

ธรรมทาส พานิช รวบรวม

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยศรีวิชัย

2/2543

1

9748717577

BQ558 ป36 2543

BLN-T00014

ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม

ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ. 1805-1945 เล่ม 2

2542

1

9742776172

D102 ท144ป 2542

BLN-T00015

สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

ประวัติศาสตร์ไทใหญ่

2544

1

9748534715

DS528.2.T35 ส195ป 2544

BLN-T00016

ภัททิยา ยิมเรวัต

ประวัติศาสตร์สิบสองจุไท

2544

1

9748782786

DS523.4.T35 ภ19ป 2544

BLN-T00017

ขจร สุขพาณิช

ฐานันดรไพร่

2542

1

9742562393

DS568 ข14ฐ 2542

BLN-T00018

ศรีศักร วัลลิโภดม

กรุงศรีอยุธยาของเรา

2544

1

9743220275

DS577 ศ292ก 2544

BLN-T00019

กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี

ยะวา-ชวาในบางกอก

2541

1

9748630404

DS570.M85 ก182ย 2541

BLN-T00020

สุรพล ดำริห์กุล

ล้านนา สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม

2542

1

9748709345

DS588 ส352ล 2542

BLN-T00021

วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์

บรรพบุรุษไทย : สมัยก่อนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย

2545

1

9741317808

DS576 ว178บ 2545

BLN-T00022

อนงคณา มานิตพิสิฐกุล

ไทยกับชาติตะวันตก สมัยอยุธยา

2545

1

9742982139

DS575.4 อ118ท 2545

BLN-T00023

ธิดา สาระยา

ประวัติศาสตร์ชาวนาสยาม

2544

1

9742722994

HD1537 ธ51ป 2544

BLN-T00024

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

กฤษฎาภินิหาร

2544

1

9746901893

DS578.4 ค187ก 2544

BLN-T00025

Agathon Aerni

ร้อยปีสยาม-สวิตเซอร์แลนด์ = Siam-Swiss centenary :  the growth of a friendship

1997

1

9748366928

DS582 อ316ร 2540

BLN-T00026

ศรีศักร วัลลิโภดม

พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย = Socio-cultural development in Thai history

2544

1

9742722978

GN635.T5 ศ45พ 2554

BLN-T00027

ชลธิรา สัตยาวัฒนา

สืบสานประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไป่เยว่ การศึกษาเชิงมานุษยวิทยา

2544

1

9748793729

GN625 ช138l 2544

BLN-T00028

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

อารยธรรมไทยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์

2542

1

9742566704

DS568 ช192อ 2542

BLN-T00029

วัณณาโภ, ต.ว.ส.

โครงการหนังสือเก่าเล่าใหม่

2543

1

 

PL4201 ว169ค 2543

BLN-T00030

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไกลบ้าน เล่ม 2

2545

1

9749527216

PN6135.T5 จ238ก ล.2

BLN-T00031

สุจิตต์ วงษ์เทศ

แม่น้ำลำคลอง สายประวัติศาสตร์

2544

1

9743220372

DS568 ส327ม 2544

BLN-T00032

กองวัฒณธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เทิดไท้ ธ ผู้...รังสฤษฏ์

2549

1

 

DS586 ก187ท 2549

BLN-T00033

กองวัฒณธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เทิดไท้ ธ ผู้...รังสฤษฏ์

2549

1

 

DS586 ก187ท 2549

BLN-T00034

กองวัฒณธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เทิดไท้ ธ ผู้...รังสฤษฏ์

2549

1

 

DS586 ก187ท 2549

BLN-T00035

กองวัฒณธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เทิดไท้ ธ ผู้...รังสฤษฏ์

2549

1

 

DS586 ก187ท 2549

BLN-T00036

กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ

การเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย

2530

1

 

HF294 ก169ก 2530

BLN-T00037

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการ “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

รวมธรรมะ

2543

1

9742721874

BQ4028 ค115ร 2543

BLN-T00038

 

รชดาภิเษก

2551

1

9789748049960

LB3048.T35 ว311ร 2551

BLN-T00039

 

กฎหมายตราสามดวง เล่ม 1

2537

1

9740050409

KPT15 ก196 ล.1 2537

BLN-T00040

 

กฎหมายตราสามดวง เล่ม 2

2537

1

9740050417

KPT15 ก196 ล.2 2537

BLN-T00041

 

กฎหมายตราสามดวง เล่ม 3

2537

1

9740050425

KPT15 ก196 ล.3 2537

BLN-T00042

 

กฎหมายตราสามดวง เล่ม 4

2537

1

9740050433

KPT15 ก196 ล.4 2537

BLN-T00043

 

กฎหมายตราสามดวง เล่ม 5

2537

1

9740050441

KPT15 ก196 ล.5 2537

BLN-T00044

สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. สำนักงานก.พ.

กฎ ก.พ. พร้อมด้วย ข้อบังคับ ก.พ. ระเบียบ ก.พ. หนังสือเวียน ก.พ.

 

1

 

JF1571 ส279ก 2535

BLN-T00045

สุนทร มณีสวัสดิ์, สงวน สุทธิเสิศอรุณ และฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

2541

1

9745072494

K155 ส337ค 2541

BLN-T00046

สุพจน์ นาถะพินธุ

ประมวลกฎหมายอาญา 2528

 

1

 

KPT3794 ส348ป

BLN-T00047

 

ศัพท์บัญญัติปิโตเคมีและคำอธิบายต่อ

 

1

 

TN867 ศ39

BLN-T00048

สุวิทย์ หิรัณยกาณฑ์

พจนานุกรม ฉบับนักเรียน

2543

1

9742661987

PL4185 ส359พ 2543

BLN-T00049

วนิดา พิเศษพงษา

อักษรในจารึก ก่อนสมัยสมัยสุโขทัย

2539

1

9740826067

PL4168 ว126อ 2539

BLN-T00050

วิไลศักดิ์ กิ่งคำ

ภาษาไทยถิ่น

2544

1

9745539635

PL4191 ว237ภ 2544

BLN-T00051

นพดล จันทร์เพ็ญ

การใช้ภาษาไทย

2542

1

9747484498

PL4163 น22ก 2531

BLN-T00052

ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

2544

1

9741315775

JA64.T5 ต42ศ 2544

BLN-T00053

มิฆาเอ็ล เอ็นเต้ ; ชินนรงค์ เนียวกุล, แปล

โมโม่

2538

1

9748411141

PT2665.N4 อ312ม 2538

BLN-T00054

ปราณี กุลละวณิชย์

พจนานุกรม จ้วงใต้-ไทย

2535

1

 

PL1425 ป45พ 2535

BLN-T00055

อุทัย ไชยานนท์

พจนานุกรม วรรณคดีไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2

2544

1

9746880071

PL4200 อ279พ 2544

BLN-T00056

สำนักราชเลขาธิการ

เวลาเป็นของมีค่า

2551

1

9789748049915

DS578.32.S75 ส299ว 2551

BLN-T00057

สรัสวดี อ๋องสกุล

ประวัติศาสตร์ล้านนา

2544

1

9742723958

DS576 ส215ป 2544

BLN-T00058

สำนักราชเลขาธิการ

ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2543

 

1

 

DS586 ส299ป 2543

BLN-T00059

สำนักราชเลขาธิการ

ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2540

 

1

 

DS586 ส299ป 2540

BLN-T00060

 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมิ่งมาตา ศรีจักรีวงศ์

 

1

 

DS578.32.S6 ฉ38

BLN-T00061

กระทรวงการต่างประเทศ

ทางสายไมตรี

2537

1

9748362299

DS575.32.S5 ก187ท 2537

BLN-T00062

สำนักราชเลขาธิการ

ประวัติสำนักราชเลขาธิการ

2544

1

9748049795

DS568 ส299ป 2544

BLN-T00063

ป๋วย อึ้งภากรณ์

แบบอย่างข้าราชการไทย

 

1

 

CT1548.P83 ป53 2551

BLN-T00064

พฤทธิสาณ ชุมพล

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ

2544

1

9743471588

JN550 พ177ป 2544

BLN-T00065

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ภาพลักษณ์ไทย : สัมมนาเจ้าหน้าที่สารนิเทศ 4 ภูมิภาคทั่วโลก พ.ศ. 2540

 

1

 

JX1859.T5 ก187ภ 2540

BLN-T00066

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ภาพลักษณ์ไทย : สัมมนาเจ้าหน้าที่สารนิเทศ 4 ภูมิภาคทั่วโลก พ.ศ. 2540

 

1

 

JX1859.T5 ก187ภ 2540

BLN-T00067

 

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ : The musical compositions of His majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand

 

1

หนังสือโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์

DS586 ร94ส 2539

BLN-T00068

บุหลง ศรีกนก

รอยทางแห่งพระปณิธาน

2551

1

9789743488495

DS 578.32.K28 บ69ต 2551

BLN-T00069

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ความทรงจำแห่งชีวิต

2551

1

9789743488740

DS578.32.K28 น91ค 2551

BLN-T00070

สำนักราชเลขาธิการ

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ

2551

1

9789748049922

DS578.32.M33 ส299พ2551

BLN-T00071

พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร และคณะ

กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย ราชประเพณี ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

 

1

 

DS578.32.S75 พ236ก

BLN-T00072

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

1

9789743891083

ND1021 ศ54 2551

BLN-T00073

สำนักราชเลขาธิการ

พระธรรมเทศนา

2551

1

9789748049885

BQ5335 ส299พ 2551

BLN-T00074

สำนักราชเลขาธิการ

กัลยาณิทรรศน์

2551

1

9789748049984

DS578.32.K16 ป48ก 2551

BLN-T00075

สำนักราชเลขาธิการ

พระราชสาส์น สาส์น ลายพระราชหัตถ์ ลายพระหัตถ์ พระราชโทรเลข พระโทรเลข และโทรเลข ซึ่งพระประมุข พระราชวงศ์ และประมุขประเทศต่างๆ แสดงความเศร้าสลดพระราชหฤทัย เศร้าพระทัย และเสียใจ ในการที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์

2551

1

9789748049953

DS582.4 ส299พ 2551

BLN-T00076

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คืนถิ่นจีนใหญ่

2541

1

9748368513

DS578.32.S5 ท211ค 2541

BLN-T00077

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คืนถิ่นจีนใหญ่

2541

1

9748368513

DS578.32.S5 ท211ค 2541

BLN-T00078

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คืนถิ่นจีนใหญ่

2541

1

9748368513

DS578.32.S5 ท211ค 2541

BLN-T00079

กรมสิลปากร

เครื่องประกอบพระอิริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

2551

1

9789744179395

GT5283.T5 ก167ค 2551

BLN-T00080

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

หยดน้ำบนใบบัว ฉบับกระทรวงการต่างประเทศ

2545

1

9743406026

BQ4028.T5 ก187ห 2545

BLN-T00081

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

หยดน้ำบนใบบัว

2543

1

9743406026

BQ4028.T5 ก187ห 2545

BLN-T00082

สำนักงานอัยการสูงสุด

คู่มืออนุญาโตตุลาการ

 

1

 

JF701 ส299ค

BLN-T00083

สำนักงานอัยการสูงสุด

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

1

 

KPT68 ส299ค

BLN-T00084

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

แนวคิดและการบริหารงานของ นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี เล่ม 2

2535

1

9747771195

JQ1746 ส299น ล.2 2535

BLN-T00085

ธรรมทาส พานิช

ประวัติศาสตร์ ไชยา นครศรีรรมราช

2541

1

9744400293

DS589.N3 ธ38ป 2541

BLN-T00086

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง

2547

1

9747912864

CN1221 ก167ป 2547

BLN-T00087

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง

2547

1

9747912864

CN1221 ก167ป 2547

BLN-T00088

 

ใช่เพียงความทรงจำ อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายวงศ์ พลนิกร ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุเทพมหานคร

2545

1

 

JX1579.5.Z7L3 ช258 2545

BLN-T00089

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว; เดวิด เค. วัยอาจ

ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่

2543

1

9747047683

DS588.N6 อ174ต 2543

BLN-T00090

สุเนตร ชุตินธรานนท์

เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา : อมตะศิลป์แผ่นดินสยาม

2543

1

9742722749

NK7102.5 ส346ค 2543

BLN-T00091

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2547

 

1

9747611902

DS578.32.S546 ว215 2547

BLN-T00092

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

โคลงโลกนิติ

2545

1

9744194669

PN6519.T5 ด52ค 2545

BLN-T00093

กระทรวงการต่างประเทศ

กฐินกระทรวงการต่างประเทศ ที่ระลึกในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2544 ณ วัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

2544

1

 

JQ1859.T5 ก187ห 2544

BLN-T00094

มนูญ มุกข์ประดิษฐ์

ประทีปแห่งแผ่นดิน

2544

1

9479002261

DS586 ม25ป 2544

BLN-T00095

มนูญ มุกข์ประดิษฐ์

ประทีปแห่งแผ่นดิน

2544

1

9479002261

DS586 ม25ป 2544

BLN-T00096

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

ไทย-ชิลี: มิตรภาพในเอื้อมมือของเรา

2551

1

9789568778002

F3058 ส126ท 2551

BLN-T00097

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์

พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

2551

1

9789748038964

JQ1749.A15 ส226พ 2551

BLN-T00098

รุจน์ มัณฑิรา

ชีวิตและงานนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

2545

1

9746880861

DS578.32.D5 ร76ช 2545

BLN-T00099

 

อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.

2542

1

 

CT1548.T368 อ137 2542

BLN-T00100

 

การฟื้นฟูสภาพน้ำในสระพระราชวังบางปะอิน

 

1

 

TD745 ก276 2546

BLN-T00101

 

การฟื้นฟูสภาพน้ำในสระพระราชวังบางปะอิน

 

1

 

TD745 ก276 2546

BLN-T00102

 

การฟื้นฟูสภาพน้ำในสระพระราชวังบางปะอิน

 

1

 

TD745 ก276 2546

BLN-T00103

พัชรินทร์ (บุณยนิยม) ไรเตอร์

ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เมืองโลซานน์

2553

1

 

NA1521 พ 193 ศ 2553

BLN-T00104

กองการเจ้าหน้าที่และฝึกอบรม กระทรวงการต่างประเทศ

ประมวลระเบียบว่าด้วยงานบุคลากร สำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

2538

1

 

JF1358 ก187ป 2538

BLN-T00105

กองการเจ้าหน้าที่และฝึกอบรม กระทรวงการต่างประเทศ

ประมวลระเบียบว่าด้วยงานบุคลากร สำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

2538

1

 

JF1358 ก187ป 2538

BLN-T00106

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาสังคมสำหรับอาสาสมัครวัดไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2550

1

9789747361155

HV40.42 ค197 2550

BLN-T00107

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาสังคมสำหรับอาสาสมัครวัดไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2550

1

9789747361155

HV40.42 ค197 2550

BLN-T00108

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาสังคมสำหรับอาสาสมัครวัดไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2550

1

9789747361155

HV40.42 ค197 2550

BLN-T00109

นภา หลิน

เรื่องจากล่าม : กระเทาะเปลือกชีวิตจริงของผู้หญิงที่ถูกเรียกว่า...โสเภณี

ค.ศ. 2000

1

9743001115

HQ242.55 น26ร 2543

BLN-T00110

หมึกสีขาว

สามชีวิต

2538

1

9748930327

นว ห25ส 2538

BLN-T00111

คณะทำงานเก็บข้อมูลกิจกรรมภาคเอกชน

สมุดภาพจดหมายเหตุ งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

2547

1

 

DS581 ค115ส 2547

BLN-T00112

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ยั่งยืนด้วยความพอเพียง

2550

1

9748259072

DS586 ส297ย 2550

BLN-T00113

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

สมุดภาพที่ระลึก

 

1

9789747709384

DS586 ส195ส

BLN-T00114

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

ไทยเที่ยวพม่า

2529

1

9748365131

JX1579.5 ธ29ท 2529

BLN-T00115

สำนักานปลัดกระทรวงกลาโหม

ปืนใหญ่โบราณในประวัติศาสตร์ชาติไทย

2550

1

9789741752234

UF525.T5 ส279ป 2550

BLN-T00116

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คืนถิ่นจีนใหญ่

2541

1

9748368513

DS578.32.S5 ท211ค 2541

BLN-T00117

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทวิภาคสัญจร

2535

1

9748359913

DS578.32.S5 ท211ท 2535

BLN-T00118

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รอยยิ้มหมีขาว

2537

1

9748362671

DS578.32.S5 ท211ร 2537

BLN-T00119

คณะองคมนตรี

คณะองคมนตรี

2548

1

9749958004

JQ1746 ค118ค 2548

BLN-T00120

กระทรวงการต่างประเทศ

ทางสายไมตรี

2537

1

9748362299

DS575.32.S5 ก187ท 2537

BLN-T00121

กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

บันทึกด้านพิธีการทูต ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

1

b.1942

JX1859.T5 ก187บ

BLN-T00122

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 1 ปักกิ่ง

2537

1

9748362949

DS578.32.S5 ท211ก ล.1 2537

BLN-T00123

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 2 เหลียวหนิง

2537

1

9748362949

DS578.32.S5 ท211ก ล.2 2537

BLN-T00124

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 3 จี๋หลิน

2537

1

9748362949

DS578.32.S5 ท211ก ล.3 2537

BLN-T00125

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 4 เฮยหลงเจียง

2537

1

9748362949

DS578.32.S5 ท211ก ล.4 2537

BLN-T00126

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 5 ภาคผนวก

2537

1

9748362949

DS578.32.S5 ท211ก ล.5 2537

BLN-T00127

กรมศิลปากร

พระราชพิธีในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

2543

1

9789744174222

DS586 ก167พ 2543

BLN-T00128

คณะองค์มนตรี

ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ

2550

1

9789748049830

DS586 ค118ป 2550

BLN-T00129

สำนักงานบริหารานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พระมิ่งขวัญ การศึกษานอกโรงเรียน ตามรอยพระยุคลบาทการทรงงานศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2550

1

 

DS578.32.S5 ส285พ 2550

BLN-T00130

มานิต มานิตเจริญ

พจนานุกรมไทย

2543

1

9742464448

REF PL4185ม66พ  2543

BLN-T00131

ลลิตา ... และคณะ

ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนสุข พนมยงค์

2550

1

9789748218700

CT1548.P8 ล17ธ 2550

BLN-T00132

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คติธรรมแห่งชีวิต

2551

1

 

BQ4570.L5 พ153ก 2551

BLN-T00133

พูนศุข พนมยงค์

ไม่ขอรับเกีรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4 เดือน 9 วัน พูนศุข พนมยงค์

2551

1

9789740634379

CT1548.P8 พ257ม 2551

BLN-T00134

พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ เปรียญ)

หลักภาษาไทย  : อักขรวิธี วจีภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์

2545

1

9740854702

PL4158 อ284ห 2524

BLN-T00135

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

บางกอกสัญจร ตอน เดินล่องท่องแผ่นดินสองสมัย

2544

1

 

DS589.B3 ศ66บ 2544 

BLN-T00136

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

อยุธยา ประวัติศาสตร์และการเมือง

2544

1

9748718395

DS577 ช192อ 2544

BLN-T00137

สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ

2548

1

9747709155

REF JX1625 ก187ค 2548

BLN-T00138

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ของดีกรุงเทพฯ

2545

1

9748662594

G155 ศ66ข 2545

BLN-T00139

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เกียรติคุณของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านคนพิการ เล่ม 2 : พระมหากรุณาธิคุณต่อคนพิการ

2547

1

9742610428

HV1568 ส299ก ล.2 2547

BLN-T00140

กระทรวงการต่างประเทศ

เฉลิมฉัตร ฉลองราชย์  60 ปี พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2549

2549

1

 

DS586 ก187ฉ 2549

BLN-T00141

กระทรวงการต่างประเทศ

เฉลิมฉัตร ฉลองราชย์  60 ปี พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2549

2549

1

9789744178350

DS586 ก187ฉ 2549

BLN-T00142

วัลลภิศร์ สดประเสริฐ

มวยเมืองสยาม

2547

1

9749209494

GV1114.65 ว64ม 2547

BLN-T00143

กรมศิลปากร

จดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก

2545

1

9744176792

DS586 ก167พ 2545

BLN-T00144

กรมศิลปากร

จดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก

2545

1

9744176792

DS586 ก167พ 2545

BLN-T00145

 

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ : The musical compositions of His majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand

 

1

หนังสือโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์

DS586 ธ11

BLN-T00146

กระทรวงพาณิชย์

เอกอัจฉริยราชา ปัญญาแห่งแผ่นดิน

2550

1

9789749915363

DS586 ก191อ 2550

BLN-T00147

กระทรวงพาณิชย์

เอกอัจฉริยราชา ปัญญาแห่งแผ่นดิน

2550

1

9789749915363

DS586 ก191อ 2550

BLN-T00148

 

พระมหากษัตริย์ในดวงใจ

 

1

b.66362

DS586 พ163

BLN-T00149

กระทรวงการต่างประเทศ

การประชุมเอเปก ณ ประเทศไทย = APEC in Thailand

2547

1

b.24116

HC412 ก187ก 2547

BLN-T00150

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เกียรติคุณของประเทศไทย ในการดำเนินงานด้านคนพิการ

2546

1

b.12475

HV1568 ส299ก 2546

BLN-T00151

บริษัท ปตท. สำรวจแลผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

มรดกทะเลไทย อาณาจักรแห่งสรรพชีวิตในโลกสีคราม

2548

1

9749323564

GC1023.81 ม432 2548

BLN-T00152

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1

2542

1

9744174412

BQ1029.T5 ค115ส ล.1 2542

BLN-T00153

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1

2542

1

9744174412

BQ1029.T5 ค115ส ล.1 2542

BLN-T00154

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2

2542

1

9744174439

R611.T35 ค115ต ล.2 2542

BLN-T00155

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2

2542

1

9744174439

R611.T35 ค115ต ล.2 2542

BLN-T00156

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ราชินี...ที่โลกยกย่อง ครบรอบ 30 ปี งานวันแม่แห่งชาติ

2548

1

9749874021

DS578.32.S6 ส114ร 2548

BLN-T00157

สำนักราชเลขาธิการ

พระธรรมเทศนา

2552

1

9789748049892

BQ5335 ส299พ 2552

BLN-T00158

สำนักราชเลขาธิการ

พระบรมราชจักรีวงค์

2552

1

9789748049977

DS580 ส299พ 2552

BLN-T00159

สำนักพระราชวัง

การบูรณะปฏิสังขรณ์ พระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2516-2549

2549

1

9749958012

NA1521 ส299ก 2549

BLN-T00160

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

ไตรลักษณ์

2541

1

 

BQ4260 พ156พ 2541

BLN-T00161

กรมศิลปากร

สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง เงาะป่า

2541

1

9744191694

PL4226 ก167ส 2540 

BLN-T00162

สำนักราชเลขาธิการ

พระอภิธรรม ภาษาบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทย

2551

1

9789748049946

BQ1163.T5 ส299พ 2551

BLN-T00163

กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานประจำปีกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552

2553

1

9789747709698

JX1859.T5 ก187ร 2553

BLN-T00164

 

ธ สถิตในดวงในนิรันดร์  (สมุดโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ (ปกแข็ง))

2540

1

9748364429

DS586 ร94ส 2540

BLN-T00165

สำนักพระราชวัง

การบูรณะปฏิสังขรณ์ พระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2516-2549

2549

1

9749958012

NA1521 ส299ก 2549

BLN-T00166

คณะอนุกรรมการฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ 100 ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ

พุทธทาส ยังอยู่ไปไม่มีตาย เล่ม 1 ชีวิตและการทำงาน

2549

1

9746507265

BQ948.w55 ค118พ ล1 2549

BLN-T00167

คณะอนุกรรมการฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ 100 ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ

พุทธทาส ยังอยู่ไปไม่มีตาย เล่ม 2 สืบสานปณิธานพุทธทาส

2549

1

9746507273

BQ948.w55 ค118พ ล2 2549

BLN-T00168

คณะอนุกรรมการฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ 100 ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ

พุทธทาส ยังอยู่ไปไม่มีตาย เล่ม 3 พุทธธรรม พุทธทาส

2549

1

9746507281

BQ948.w55 ค118พ ล3 2549

BLN-T00169

คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี

จดหมายเหตุ ตามรอยทรงพระผนวช

2554

1

9786162350313

DS586 ค118จ 2554

BLN-T00170

สำนักราชเลขาธิการ

หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง เล่ม 2

2539

1

9748049744

DS582 ส299ห ล.2 2539

BLN-T00171

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกงานฉลอง 100 ปีรัฐบุรุษอวุโส นายปรีดี พนมยงค์

คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์

2543

1

9748212246

DS578.32P75 ค118ค 2543

BLN-T00172

ประดาป พิบูลสงคราม

ดวงพ่อ...ลูกการเมือง ทายาทจอมพล ป. พิบูลสงคราม หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิง พล.ร.ท. ประสงค์ พิบูลสงคราม วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546

 

1

 

DS578.32.P77 ด18 2546

BLN-T00173

เสริมลาภ วสุวัต

บัวไม้ดอกไม้ประดับ

2539

1

9748909662

SB413.L82 ส372บ 2539

BLN-T00174

อบเชย อิ่มสบาย

อาหารไทย 4 ภาค

2544

1

9747589036

TX645 อ141อ 2544

BLN-T00175

วันดี ณ สงขลา

อาหารไทยสมัยรัตนโกสินทร์

 

1

9748672271

TX645 ว173อ

BLN-T00176

Rudolf Baierl

สัมพันธ์ไมตรีไทย-เยอรมัน ในรัชกาลที่ 5

2543

1

3927717088

DS575.5.G4 บ84ส 2543

BLN-T00177

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พิมพ์เป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเสรี ธรรมวิทย์ ท.ม.,ต.ช. ณ เมรุวัดธาตทอง 4 เมษายน 2514

2514

1

 

CR6080 ค 2514

BLN-T00178

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พรสรรค์ วัฒนางกูร

การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 : รวมพระราชหัตถเลขาและเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ขอพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440

2546

1

9741327781

DS582 พ147ก 2546

BLN-T00179

 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณวรรณี ยรรยง ท.จ. ณเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2547 เวลา 17.30 น

2547

1

 

 HV400.55 อ146

BLN-T00180

 สุนทรี รมณียกุล

พีระพงศ์อนุสรณ์

2548

1

 

DS578.32 ส344พ 2548

BLN-T00181

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ภาพลักษณ์ไทย : สัมมนาเจ้าหน้าที่สารนิเทศ 4 ภูมิภาคทั่วโลก พ.ศ. 2540

2540

1

 

JX1859.T5 ก187ภ 2540

BLN-T00182

ประเสริฐ วิทยารัฐ และคณะ

แผนที่ภูมิศาสตร์ – ประวัติศาสตร์ = ATLAS

2544

1

9742514895

G1019 ป418ผ 2544 

BLN-T00183

 

ปิยมหาราชานุสรณ์ พ.ศ. 2546

2546

1

9740148646

DS582 ส196ป 2546

BLN-T00184

กรุงเทพมหานคร

คู่มือกีฬาไทย ชุด ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาให้สนุก

 

1

 

GV731 ก222ค

BLN-T00185

กรุงเทพมหานคร

คู่มือกีฬาไทย ชุด ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาให้สนุก

 

1

 

GV731 ก222ค

BLN-T00186

กรุงเทพมหานคร

คู่มือกีฬาไทย ชุด ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาให้สนุก

 

1

 

GV731 ก222ค

BLN-T00187

คณะกรรมการการแรงงาน สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน

คู่มือแรงงานต่างชาติ

[2541]

1

 

HD5832 ค122ค 2541

BLN-T00188

สำนักราชเลขาธิการ

หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง เล่ม 2

2539

1

9748049744

DS582 ส299ห ล.2 2539

BLN-T00189

จุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

สมุดภาพ “ให้ดำรง” ครั้งไกลบ้าน

2540

1

9748994783

DS582 จ238ห 2540

BLN-T00190

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

2530

1

9747770075

CR6080 ส299ค 2523

BLN-T00191

วารยา พึ่งตนเอง

ด้วยพลังแห่งรัก

2548

1

9749338707

DS578.32.S6 ว185ด 2548

BLN-T00192

กรมศิลปากร. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา

2555

1

9786162830066

DS586.8 ก167พ 2555

BLN-T00193

 

สารานุกรมพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์

2551

1

9789744179142

REF DS586 ส268 2551

BLN-T00194

วิชิตวงค์ ณ ป้อมเพชร

เสรีไทย ฉบับการ์ตูน

2546

1

974966959x

D802.T5 ว173ส 2546

BLN-T00195

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไกลบ้าน

2004

1

9746374087

PN6135.T5 จ238พ 2547

BLN-T00196

คณะองคมนตรี

ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ

2550

1

9789748049830

DS586 ค118ป 2550

BLN-T00197

คณะองคมนตรี

ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ

2550

1

9789748049830

DS586 ค118ป 2550

BLN-T00198

วัลลภิศร์ สดประเสริฐ

มวยเมืองสยาม

2547

1

9749209494

GV1114.65 ว64ม 2547

BLN-T00199

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี

2547

1

9749565142

DS589.B2 ส299ส 2547

BLN-T00200

 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย

2554

1

 

BQ5700 ว175 2554

BLN-T00201

สำนักพิมพ์ต้นฉบับ

ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ ๕   ล๑- ๒

2540

 

27914

REF DS582 ส299ร ล.1-2 2540

BLN-T00202

สำนักพิมพ์ต้นฉบับ

ราชกิจจานุเบกษา  ล๓

 

 

 

REF DS582 ส299ร ล.3 2540

BLN-T00203

สำนักพิมพ์ต้นฉบับ

         “                  ล 4

 

 

 

REF DS582 ส299ร ล.42540

BLN-T00204

สำนักพิมพ์ต้นฉบับ

         “                  เล่ม 5

 

 

 

REF DS582 ส299ร ล.5 2540

BLN-T00205

สำนักพิมพ์ต้นฉบับ

ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่๕ เล่ม ๖

 

 

 

REF DS582 ส299ร ล.5-6 2540

BLN-T00206

 

สมุทรสงคราม ประวัติศาตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม

 

 

 

DS588.S355 ส195

BLN-T00207

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

2526

 

974 8252-10-8

DS589.B2 ก264ส 2526

BLN-T00208

จารุณี อินเฉิดฉาย.

ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส

2546

 

974-425-032-1

NA6022  จ171ศ 2546 

BLN-T00209

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๒๒ ปี

2547

 

974-9565-14-2

DS589.B2 ส299ส 2547

BLN-T00210

ธนาคารแห่งประเทศไทย

๑๐๐ ปีธนบัตรไทย

2545

 

974-7341-50-6

HG1250.55.Z8 ธ34ร 2545

BLN-T00211

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

2524

 

 

ND2835 ส299จ 2524

BLN-T00212

สำนักราชเลขาธิการ

สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง  เล่มที่ ๑

2531

 

 

DS567 ส299ส ล.1 2531

BLN-T00213

สำนักราชเลขาธิการ

สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง  เล่มที่ ๒

2531

 

 

DS567 ส299ส ล.2 2531

BLN-T00214

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า

จดหมายเหตุชาวบ้าน ข่าวสมเด็จย่าสวรรคต

2539

 

 

DS578.32S.75 ก253ส 2539

BLN-T00215

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เที่ยวเมืองไทย

 

612 หน้า

 

DS563.5 ก264ท

BLN-T00216

กระทรวงการต่างประเทศ

พระเกียรติเกริกไกรในสหรัฐอเมริกา

2542

 

 

DS586 ก187พ 2542

BLN-T00217

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ศิลป์แผ่นดิน

 

 

978-974-8072-99-9

NK7178.7 ม83ศ

BLN-T00218

 

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

2548

 

974-619-132-2

DS578.32.S6 ม83 2548

BLN-T00219

 

สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย

 

 

974-277-669-5

ML345 ส247

BLN-T00220

คณะกรรมการผ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ

รับเสด็จหัวเมือง

2542

 

 

DS586 ค115ป 2542

BLN-T00221

กระทรวงการต่างประเทศ

๓๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ความร่วมมือระหว่างกัลยาณมิตร ๒๕๑๘ – ๒๕๔๘

2549

 

 

JX1579.5.Z7C5 ก187ส 2549

BLN-T00222

กรมพิธีการทูต

ประมวลความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ

2511

 

 

JX1579.5 ก187ป 2511

BLN-T00223

กระทรวงการต่างประเทศ

สนธิสัญญาและความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
เล่ม ๑  พ.ศ.๒๑๖๐-๒๔๑๒

2511

 

 

JX4169 ก187ส ล.1 2511

BLN-T00224

กระทรวงการต่างประเทศ

สนธิสัญญาและความตกลงทวืภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
เล่ม ๓  พ.ศ.๒๔๖๓-๒๔๖๙

2512

 

 

JX4169 ก187ส ล.3 2512

BLN-T00225

กระทรวงการต่างประเทศ

สนธิสัญญาและความตกลงทวืภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
เล่ม ๔  พ.ศ.๒๔๖๙-๒๔๘๐

2513

 

 

JX4169 ก187ส ล.4 2513

BLN-T00226

กระทรวงการต่างประเทศ

สนธิสัญญาและความตกลงทวืภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
เล่ม ๖  พ.ศ.๒๔๘๕-๒๕๐๐

2519

 

 

JX4169 ก187ส ล.6 2519

BLN-T00227

กระทรวงการต่างประเทศ

สนธิสัญญาและความตกลงทวืภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
เล่ม ๑๐ พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๖

2538

 

 

JX4169 ก187ห ล.10 2538

BLN-T00228

กรมองค์การระหว่างประเทศ

ประมวลความตกลง อนุสัญญาระหว่างประเทศและหลักการสากลเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษย...

2523

 

 

JX996 ก187ป 2523

BLN-T00229

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานวิจัยฉบบสมบูรณ์ "มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป"

2548

234 หน้า

 

HF1007 ศ66ร 2548

BLN-T00230

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์”มาตรดารดีดันทางดารค้าในรูปแบบใหม่ของสหรัฐอเมริการ และสหภาพยุโรป

2548

234 หน้า

 

HF1007 ศ66ร 2548

BLN-T00231

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๒๐ ปี

2545

 

 

DS589.B2 ส299ส 2545

BLN-T00232

กระทรวงการต่างประเทศ

สายสัมพันธ์ ๓๐ ปี ไทย-เม็กฃิโก

2549

 

 

JX1579.5 ก187ส 2549

BLN-T00233

กรมธนารักษ์. สำนักบริหารเงินตรา

วิวัฒนาการเงินตราไทย

2545

 

974-7700-26-3

HG1291.6 ก146ว 2545

BLN-T00234

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๑๐ ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

2551

 

978-974-962083-0

JQ1749 ส273ส 2551

BLN-T00235

อำภา โอตระกูล

ไกลบ้าน

 

 

974-637-4q8-7

DS582.5 อ249ก 2540

BLN-T00236

กระทรวงการต่างประเทศ

๓๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ความร่วมมือระหว่างกัลยาณมิตร ๒๕๑๘ – ๒๕๔๘

2549

 

 

JX1579.5.Z7C5 ก187ส 2549

BLN-T00237

 

รักและคิดถึงอย่างที่สุด แด่...คุณแม่ที่รักยิ่ง มัณฑนา ดิศกุล ณ อยุธยา, \d2462-2551 \xชีวประวัติ

2551

 

9789740539360

CT1548.M3 ร39

BLN-T00238

สุจิตต์ วงษ์เทศ

แม่น้ำเจ้าพระยา  มารดาแห่งสยามประเทศ

2542

 

974-921-307-4

DS571 ส421ม 2542

BLN-T00239

สุริยา รัตนกุล

ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2548

 

974-11-0390-5

DS578.32.S6 ส355ค 2548

BLN-T00240

 

ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน

2539

 

974-7773-55-4

DS586 ด115ด 2539

BLN-T00241

บวรศักดิ์ อุวรรโณ

แฉเอกสาร “ลับที่สุด” ปราสาทพระวิหาร...

2551

 

 

DS554.98.P7 บ32ฉ 2551

BLN-T00242

กระทรวงการต่างประเทศ. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เสน่ห์เนปาล ภูฎานภูธรรม

2548

 

974-7709-22-8

DS493.3 ก187ส 2548

BLN-T00243

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,

เริ่ง ทองแดง ฉบับการ์ตูน

2547

 

 

DS586 ภ42ร 2547

BLN-T00244

 

ชีวิต ผลงาน และเกียรติยศของ ศาตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

 

 

 

CT1548.S2  ช223

BLN-T00245

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

ป่าไม้คือชีวิต

2542

 

 

SD657 ม686ป 2542

BLN-T00246

สง่า สรรพศร

สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2542

 

b.36865

Q127.T5 ส122ส 2542

BLN-T00247

สง่า สรรพศร

ไม้ต้นในสวน

2542

 

b. 36765

SD39 ส122ม 2542

BLN-T00248

สง่า สรรพศร

ความสุขในสวนพฤกษศาสตร์

2542

 

b. 36866

QK73.ท9 ส122ค 2542

BLN-T00249

สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
[พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และรายงานสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540]

 

 

b. 19493

KPT3042.A3 ส293พ

BLN-T00250

 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 6 รอบและอนุสรณ์การก่อตั้ง สมาคมวัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 2542/1999

 

126 หน้า

 

DS586 ฉ38

BLN-T00251

 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 6 รอบและอนุสรณ์การก่อตั้ง สมาคมวัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 2542/1999

 

126 หน้า

 

DS586 ฉ38

BLN-T00252

กรมศิลปากร 

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12  สิงหาคม 2547

2547

122 หน้า

b. 61587

DS578.32.S6 ก167ส 2547

BLN-T00253

กรมศิลปากร 

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

2547

122 หน้า

b. 61587

DS578.32.S6 ก167ส 2547

BLN-T00254

กระทรวงวัฒนธรรม [สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ]

สมบัติของผู้ดี

2551

b. 36873

978-974-7103-82-3

 BJ2007 ก195ส 2551

BLN-T00255

กระทรวงวัฒนธรรม [สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ]

สมบัติของผู้ดี

2551

b. 36873

978-974-7103-82-3

BJ2007 ก195ส 2551

BLN-T00256

กระทรวงวัฒนธรรม [สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ]

สมบัติของผู้ดี

2551

b. 36873

978-974-7103-82-3

BJ2007 ก195ส 2551

BLN-T00257

กระทรวงวัฒนธรรม [สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ]

สมบัติของผู้ดี

2551

b. 36873

978-974-7103-82-3

BJ2007 ก195ส 2551

BLN-T00258

สภากาชาดไทย [สำนักงานบริหาร]

รายงานประจำปี 2550 สภากาชาดไทย

[2550]

 

 

HV580.T5 ส194ร 2550

BLN-T00259

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนปฎิบัติการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งชาติ

2544

b. 19344

974-679-032-3

G155.T5 ก265ผ 2544

BLN-T00260

ชวลิต ดาบแก้ว

พรรณไม้ในวรรณคดีไทย เล่ม 1

2542

 

974-277-637-7

PN6071.F5 ช157พ ล.1 2542

BLN-T00261

ชวลิต ดาบแก้ว

พรรณไม้ในวรรณคดีไทย เล่ม 2

2542

 

9742776385

PN6071.F5 ช157พ ล.2 2542

BLN-T00262

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระมหาชนก

2543

1

9742722145

BQ1460 ภ42พ 2543

BLN-T00263

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

สมุดภาพที่ระลึก

 

1

9789747709384

DS586 ส195

BLN-T00264

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พรสรรค์ วัฒนางกูร

การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 : รวมพระราชหัตถเลขาและเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ขอพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440

2546

1

9741327781

DS582 พ147ก 2546

BLN-T00265

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับกรีนโลจิสติกส์ สำหรับภาคธุรกิจ

2553

1

9786165510622

HD38.5 ส268 2553

BLN-T00266

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

กรองยุโรปเพื่อไทย 4

2555

1

9789747709902

HF1532.92 ค117ก 2555

BLN-T00267

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

รู้คิด รู้ควร คู่มือสมรสนักการทูตไทย

2553

1

9789747709667

BJ2007 ร77

BLN-T00268

 

ที่ระลึกงานทำบุญครบรอบ 18 ปี วัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน 16 มิถุนายน 2556

2556

1

 

BQ4965 ท195 2556

BLN-T00269

 

150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เยอรมัน

 

1

 

JX1549.E8 พ147ห

BLN-T00270

 

150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เยอรมัน

 

1

 

JX1549.E8 พ147ห

BLN-T00271

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไกลบ้าน เล่ม 1

2545

1

9749527216

PN6135.T5 จ238พ 2545 ล.1

BLN-T00272

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไกลบ้าน เล่ม 3

2545

1

9749527216

PN6135.T5 จ238พ 2545 ล.3

BLN-T00273

สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดชฯ, ทรงแปล

นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ

2545

1

9748361543

D751 ส125น 2545

BLN-T00274

กรมศิลปากร

จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน ตามแนวพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9

2550

1

 

ND2835 ก167จ 2549

BLN-T00275

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระมหาชนก

2539

1

9748363902

BQ1460 ภ42พ 2539

BLN-T00276

ผกากรอง แก้วจันทร์ และอำพัน ขวัญยืนยง

ภาษาไทยปฐมวัย อนุบาล 1 เล่ม 1

 

1

 

PL4164 ผ12ภ ล.1

BLN-T00277

ผกากรอง แก้วจันทร์ และอำพัน ขวัญยืนยง

ภาษาไทยปฐมวัย อนุบาล 1 เล่ม 2

 

1

 

PL464 ผ12ภ ล.2

BLN-T00278

ผกากรอง แก้วจันทร์ และอำพัน ขวัญยืนยง

ภาษาไทยปฐมวัย อนุบาล 2 เล่ม 1

 

1

 

PL4164 ผ12ภ ล.1

BLN-T00279

ผกากรอง แก้วจันทร์ และอำพัน ขวัญยืนยง

ภาษาไทยปฐมวัย อนุบาล 2 เล่ม 2

 

1

 

PL4164 ผ12ภ ล.2

BLN-T00280

ผกากรอง แก้วจันทร์ และอำพัน ขวัญยืนยง

ภาษาไทยปฐมวัย อนุบาล 3 เล่ม 1

 

1

 

PL4164 ผ12ภ ล.1

BLN-T00281

ผกากรอง แก้วจันทร์ และอำพัน ขวัญยืนยง

ภาษาไทยปฐมวัย อนุบาล 3 เล่ม 2

 

1

 

PL4164 ผ12ภ ล.2

BLN-T00282

 

มหัศจรรย์แห่งเยอรมนี 60 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลง

2554

1

9786165513944

DD253 ม33

BLN-T00283

 

มหัศจรรย์แห่งเยอรมนี 60 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลง

2554

1

9786165513944

DD253 ม33

BLN-T00284

 

มหัศจรรย์แห่งเยอรมนี 60 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลง

2554

1

9786165513944

DD253 ม33

BLN-T00285

 

สุดยอด OTOP ปี 2547

2548

1

 

HC445.Z9C58 ส331 2548

BLN-T00286

คณะองคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี

2554

1

9786169029823

DS586 ค118พ 2554

BLN-T00287

ดินาร์ บุญธรรม

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา

2555

1

9789743651885

BQ4570.K5 ด37พ 2555

BLN-T00288

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

ของดีกรุงเทพฯ

2545

1

9748662594

DS589.ก262 ข47 2545

BLN-T00289

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

2555

1

 

JX1859.T5 ส126 ส 2555

BLN-T00290

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

2555

1

 

JX1859.T5 ส126 ส 2555

BLN-T00291

มูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัมนา

 

1

 

HN700.55 ม83ม

BLN-T00292

สุพัตรา โคห์เลอร์-สมหนองบัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ระดับที่ 1 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม

2555

1

 

PL4152 ส348บ 2555

BLN-T00293

สุพัตรา โคห์เลอร์-สมหนองบัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ระดับที่ 1 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม

2555

1

9786167495231

PL4152 ส348บ 2555

BLN-T00294

สุพัตรา โคห์เลอร์-สมหนองบัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ระดับที่ 2 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม

2555

1

9786167495248

PL4152 ส348บ 2555

BLN-T00295

สุพัตรา โคห์เลอร์-สมหนองบัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ระดับที่ 2 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม

2555

1

9786167495248

PL4152 ส348บ 2555

BLN-T00296

สุพัตรา โคห์เลอร์-สมหนองบัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ระดับที่ 3 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม

2555

1

9786167495255

PL4152 ส348บ 2555

BLN-T00297

สุพัตรา โคห์เลอร์-สมหนองบัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ระดับที่ 3 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม

2555

1

 

PL4152 ส348บ 2555

BLN-T00298

สุพัตรา โคห์เลอร์-สมหนองบัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ระดับที่ 4 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม

2555

1

 

PL4152 ส348บ 2555

BLN-T00299

สุพัตรา โคห์เลอร์-สมหนองบัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ระดับที่ 4 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม

2555

1

9786167495262

PL4152 ส348บ 2555

BLN-T00300

สุพัตรา โคห์เลอร์-สมหนองบัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ระดับที่ 5 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม

2555

1

 

PL4152 ส348บ 2555

BLN-T00301

สุพัตรา โคห์เลอร์-สมหนองบัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ระดับที่ 5 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม

2555

1

9786167495279

PL4152 ส348บ 2555

BLN-T00302

สุพัตรา โคห์เลอร์-สมหนองบัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ระดับที่ 6 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม

2555

1

 

PL4152 ส348บ 2555

BLN-T00303

สุพัตรา โคห์เลอร์-สมหนองบัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ระดับที่ 4 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม

2555

1

9786167495286

PL4152 ส348บ 2555

BLN-T00304

คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ

รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์

2549

1

974741502x

DS586 ค118ร 2549

BLN-T00305

คณะองคมนตรี

ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ

2550

1

9789748049830

DS586 ค118ป 2550

BLN-T00306

 

สถาปัตยกรรมและงานออกแบบ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2551

1

9789740480563

NA1522 ส127 2551

BLN-T00307

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ กระทรวงการต่างประเทศ

Foreign Resident in Siam

2551

1

9789747709506

DS578.32.D4 ก187ฟ 2551

BLN-T00308

 

การประชุมเอเปก ณ ประเทศไทย

 

1

 

HC412 ก187ก 2547

BLN-T00309

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

มงคลธรรม

 

1

 

BQ4028 ว171ม

BLN-T00310

นี, เอื้อม, ยูร ; ศิริพร สโครบาเนค, ผู้เรียบเรียง

ฝันสลายที่ปลายทาง : เรื่องเล่าจากชีวิตของหญิงย้ายถิ่น ที่ต้องกลายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

2552

1

9789743006098

HV1448.T5 น82ฝ 2552

BLN-T00311

ศิริพร สโครบาเนค

การค้ามนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย

 

1

974934748x

HV1448.T35 ศ47ก

BLN-T00312

คณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

ประมวลสนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์และการเดินเรือ ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ พ.ศ. 2480-2501

 

1

 

JX996 ก187ป 2508

BLN-T00313

สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด

คู่มือการดำเนินงานความร่วมระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา

2539

1

 

KPT1644 ส299ค 2539

BLN-T00314

 

บทวิดีทัศน์ เรื่อง สมดุลโลก สมดุลใจ สมดุลธรรม

2546

1

 

BQ4435 พ174บ 2545

BLN-T00315

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารีมหาเถระ รบ.)

พุทธประวัติทัศนศึกษา

2545

1

 

BQ6460 พ156พ 2545

BLN-T00316

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารีมหาเถระ รบ.)

พุทธประวัติทัศนศึกษา

2545

1

 

BQ6460 พ156พ 2545

BLN-T00317

มณีรัตน์ บุญนาค ร้อยกรอง

รื่นรมย์ชมรัตนโกสินทร์

2538

1

 

DS589.B3 ม16ค

BLN-T00318

พระธรรมวิสุทธิมงคล

อุบายวิธีกลืนกินสมบัติในคลังหลวง

 

1

9743406042

HC445 พ156อ

BLN-T00319

สุนทรภู่

นิราศสุนทรภู่

2543

1

9748773507

PL4209  ส341น 2543

BLN-T00320

ภาสกร ภูริวฑุฒโน (ภาวิไล),พระ

บทวิดีทัศน์ เรื่อง สมดุลโลก สมดุลใจ สมดุลธรรม

2546

1

 

BQ4435 ภ32บ 2546

BLN-T00321

ภาสกร ภูริวฑุฒโน (ภาวิไล),พระ

บทวิดีทัศน์ เรื่อง สมดุลโลก สมดุลใจ สมดุลธรรม

2546

1

 

BQ4435 ภ32บ 2546

BLN-T00322

สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชุมนุมปาฐกถา ผู้นำองค์กรมุสลิมโลก

2550

1

9789747492606

BP42 ส194อ 2550

BLN-T00323

สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

อิสลาม กับความจริงที่ต้องรู้

2550

1

9789747492590

BP42 ส194อ 2550

BLN-T00324

 

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

 

1

 

BQ5395 พ162

BLN-T00325

พระเทพปริยัติเมธี

หลักประกันความสุขความเจริญของชีวิต

2545

1

 

BQ4435 พ154ห 2545

BLN-T00326

จี้กง มหาเถระ

ชีวิตหนึ่งมีค่า...คุณอนันต์

2543

1

9748774449

BQ4435 จ219ช 2543

BLN-T00327

สำนักอัยการสูงสุด              

กฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติ

 

1

 

KD4137 ส273ก

BLN-T00328

สำนักอัยการสูงสุด              

กฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติ

 

1

 

KD4137 ส273ก

BLN-T00329

สำนักงานอัยการสูงสุด

กฎหมายที่ควรรู้สำหรับคนไทยในต่างแดน

2549

1

 

KD4137 ส273ก

BLN-T00330

ชยสาโรภิกขุ

ปฏิบัติอย่างไรจึงจะสบายอย่างพุทธ

2541

1

9748658678

BQ4435 ช133ป 2541

BLN-T00331

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย

2542

1

9747890194

BQ4570 พ156ก 2542

BLN-T00332

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย

2542

1

9747890194

BQ4570 พ156ก 2542

BLN-T00333

 

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545

2545

1

 

KPT1829 พ165 2545

BLN-T00334

 

ปิยมหาราชานุสรณ์ พ.ศ. 2546

 

1

9740148646

DS582 ส196ป 2546

BLN-T00335

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยตโต)

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

2537

1

9747771535

HB72 พ155ศ 2537

BLN-T00336

สำนักราชเลขาธิการ

ประมวลพระราชดำรัส และพระราโชวาท ตั้งแต่พุทธศักราช 2536 ถึงพุทธศักราช 2547

2547

1

9748049809

DS586 ส299ป 2547

BLN-T00337

สำนักราชเลขาธิการ

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

2531

1

 

DS586 ส299ป 2531

BLN-T00338

สำนักราชเลขาธิการ

ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ปีพุทธศักราช 2541

2542

1

 

DS586 ส299ป 2542

BLN-T00339

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เอกสารคู่มืออาสาสมัครแรงงาน แรงงานต่างด้าวในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2554

1

 

HD6300 ฝ16อ 2554

BLN-T00340

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เอกสารคู่มืออาสาสมัครแรงงาน แรงงานต่างด้าวในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2554

1

 

HD6300 ฝ16อ 2554

BLN-T00341

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เอกสารคู่มืออาสาสมัครแรงงาน แรงงานกฏหมายคัมครองการเลิกจ้างในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2554

1

 

HD6300 ฝ16อ 2554

BLN-T00342

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เอกสารคู่มืออาสาสมัครแรงงาน แรงงานกฏหมายคัมครองการเลิกจ้างในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2554

1

 

HD6300 ฝ16อ 2554

BLN-T00343

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เอกสารคู่มืออาสาสมัครแรงงาน แรงงานขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการของแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2554

1

 

HD6300 ฝ16อ 2554

BLN-T00344

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เอกสารคู่มืออาสาสมัครแรงงาน แรงงานขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการของแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2554

1

 

HD6300 ฝ16อ 2554

BLN-T00345

สิงหเทพ เทพกาญจนา และคณะ

รายงานเบื้องต้น การพัฒนาส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

 

1

 

HF1715 ส315ร

BLN-T00346

วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รัตนธัชมุนีอนุสรณ์ ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระรัตนธัชมุนี

2523

1

 

BQ4570 ว171ร 2523

BLN-T00347

 

การประชุมบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกัน ระหว่าง พระวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2526

 

1

 

BQ4570  ก27

BLN-T00348

พระธรรมวิสุทธิมงคล

มาฆบูชา

 

1

 

BQ888 พ159ม

BLN-T00349

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

สูจิบัตรในงานที่ระลึก พิธีมอบศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนารัฐอิสราเอล ณ สวนป่า โมดิอิน ประเทศอิสราเอล

2541

1

 

DS586 ส126ส 2541

BLN-T00350

 

พิศเจริญ...กำลังใจ อนุสรณ์คุณแม่รัตนา กุสุมา ณ อยุธยา 23 มิถุนายน 2554

2554

1

 

BF 637.S8 พ241 2554

BLN-T00351

คัลแบก, อชา

เวิลด์ ไวด์ เว็บ

2541

1

9744719001

TK5105.888 ค161ว 2541

BLN-T00352

วอลเลซ, มาร์ก

101 วิธีสนุกกับอินเตอร์เน็ต

2542

1

9744720573

TK5105.875 ว162ร 2542

BLN-T00353

วินเกต, ฟิลิปปา

สนุกกับวินโดวส์

2540

1

9744715936

QA76.76.W56 ว217ส 2540

BLN-T00354

สตีเฟน, มาร์กาเร็ต

คอมพิวเตอร์

2542

1

9744720557

QA76 ส128ค 2542

BLN-T00355

วินเกต, ฟิลิปปา

อินเตอร์เน็ต

2540

1

9744715715

TK5105.875 ว217อ 2540

BLN-T00356

โดเฮอร์ตี, กิลเลียน

101 วิธีสนุกกับคอมพิวเตอร์

2542

1

9744720565

TK5105.875 ว162ร 2542

BLN-T00357

เคลย์บอร์น, แอนนา

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์

2540

1

9744715308

REF QA76.15 ค218พ 2540

BLN-T00358

วีนัส สีสุข, ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และชาติชาย อมรเลิศวํมนา

3 สูตรสำเร็จเพื่อการจดทะเบียนการเกิดถ้วนหน้า ครบขั้นตอนและถูกต้อง

2553

1

9789744015730

HQ789.T5 ว247ส 2553

BLN-T00359

สุเมธ ตันติเวชกุล

หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท

2549

1

9746191462

BQ4570.K5 ส351ห 2549

BLN-T00360

สุเมธ ตันติเวชกุล

หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท

2549

1

9746191462

BQ4570.K5 ส351ห 2549

BLN-T00361

 

ศิลปศาสตร์สำนึก

2555

1

 

N7321 ม66ศ 2510

BLN-T00362

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

กรองยุโรปเพื่อไทย 4

2555

1

9789747709902

HF1532.92 ค117ก 2555

BLN-T00363

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

กรองยุโรปเพื่อไทย 4

2555

1

9789747709902

HF1532.92 ค117ก 2555

BLN-T00364

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

กรองยุโรปเพื่อไทย 4

2555

1

9789747709902

HF1532.92 ค117ก 2555

BLN-T00365

คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

พลังงานทดแทน เอทานอล และไบโอดีเซล

2545

1

9747041421

QC73 ค115พ 2545

BLN-T00366

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย

ดัชนีวัดสถานภาพ สื่อเอเชีย ประเทศไทย 2553

[2553]

1

9786169064626

P92 .T5 ม83ด 2553

BLN-T00367

กองการเจ้าหน้าที่และฝึกอบรม กระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

2544

1

 

JX1859.T5 ก187ค 2544

BLN-T00368

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2540-2543

2543

1

 

JX1859.T5 ก187ก 2543

BLN-T00369

 

ปิยมหาราชานุสรณ์ พ.ศ. 2546

 

1

9740148646

DS582 ส196ป 2546

BLN-T00370

ศรีอยุธยา

ละครพูดชวนหัว เรื่อง หลวงจำเนียรเดินทาง

 

1

 

นว ศ18ล

BLN-T00371

พระธรรมกิตติวงศ์

คำพ่อ คำแม่

2545

1

9744936681

BJ1588 พ26ค 2544

BLN-T00372

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ข้อคิด คำคม

2544

1

9749009312

PN6519.T5 ส195ข 2544

BLN-T00373

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ข้อคิด คำคม

2544

1

9749009312

PN6519.T5 ส195ข 2544

BLN-T00374

เบญจวรรณ ภูมิแสน เบคเกอร์

Thai FUR ANFANGER

2000

1

1887521097

PD74 B468T 2543

BLN-T00375

ศรีบูรพา

ข้างหลังภาพ

2543

1

9746904145

นว ศ23ข 2543

BLN-T00376

สุภักดิ์ อนุกูล

นิทานพื้นบ้าน ภาคกลาง ภาคตะวันตก

2545

1

9742982929

GR312 ส349น 2545

BLN-T00377

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

เล่าเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน : จากเสภาเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน

2544

1

9748797635

PL4200 ร315ล 2544

BLN-T00378

ชาติ กอบจิตติ

คำพิพากษา

2544

1

9742110808

นว ช197ค 2544

BLN-T00379

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 2

2539

1

9742682429

นว ก196ร 2539

BLN-T00380

ถนอม มหาเปารยะ

พลายมลิวัลล์

2540

1

9742220115

นว ถ13พ 2540

BLN-T00381

พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)

ไตรภูมิพระร่วง หรือไตรภูมิถา

2543

1

9143501304

BQ4506 พ163ต 2543

BLN-T00382

สุวัฒน์ วรดิลก

พิราบแดง

2544

1

9748794172

นว ส358พ 2544

BLN-T00383

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เพียงความเคลื่อนไหว

2544

1

9748829111

นว น91พ 2544

BLN-T00384

อังคาร กัลยาณพงศ์

ปณิธานกวี

2539

1

9747033615

นว อ194ป 2539

BLN-T00385

อังคาร กัลยาณพงศ์

ปณิธานกวี

2539

1

9747033615

นว อ194ป 2539

BLN-T00386

ทวีปวร

จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย

2539

1

9747680602

นว ท139จ 2539

BLN-T00387

สายสิงห์ ศิริบุตร

กวางน้อย (นิทานชาดกอันดับที่ 1)

2538

1

 

นว ส267ก

BLN-T00388

สายสิงห์ ศิริบุตร

กวางน้อย (นิทานชาดกอันดับที่ 1)

2538

1

 

นว ส267ก

BLN-T00389

กองทุนศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา

ชีวิตงาม

 

1

 

BQ5410 ก242ช

BLN-T00390

วิภา กงกะนันทน์

พระเอกในวรรณคดีไทย

2542

1

9740845282

PL4200.5 ว223พ 2542

BLN-T00391

วิภา กงกะนันทน์

พระเอกในวรรณคดีไทย

2542

1

9740845282

PL4200.5 ว223พ 2542

BLN-T00392

เฝิงเมิ่งหลง

ว่าด้วยการสัประยุทธ์

2536

1

9746020943

นว ฝ62ว 2536

BLN-T00393

อุทัย ไชยานนท์

พจนานุกรมวรรณคดีไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3

2545

1

9746880063

PL4200 อ276พ 2545

BLN-T00394

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย

2543

1

9748577457

PN99.T35 บ62ว 2543

BLN-T00395

นิคม รายยวา

ตลิ่งสูง ซุงหนัก

2527

1

9748682986

นว น64ต 2527

BLN-T00396

วิเชียร เกษประทุม

โวหาร ในวรรณคดีไทย

2543

1

 

PL4178 ว198ว 2543

BLN-T00397

วิทยากร เชียงกูล

ฉันถึงมาหาความหมาย

2545

1

9747607425

นว ว212ฉ 2545

BLN-T00398

ชาติ กอบจิตติ

เวลา

2545

1

 

นว ช197ว 2545

BLN-T00399

กาญจนา นาคนันทน์

สามดรุณ

2540

1

9745440809

นว ก255ส 2540

BLN-T00400

นิมิตร ภูมิถาวร

สร้อยทอง

2540

1

9742208719

นว น73ส 2540

BLN-T00401

วันเพ็ญ พงศ์เก่า

เอกลักษณ์ไทยมาลัยดอกไม้สด

 

 

974-7947-37-4

SB449.5.L4 ว174ป

BLN-T00402

 

ทศชาติคำฉันท์

 

 

974-419-329-8

BQ1029.T35 ท146 2542

BLN-T00403

 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น....  ภาคกลาง

 

 

 

DS571 ป36

BLN-T00404

 

ประวัติศาสตร์ท้องถิน...ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

DS571 ป36

BLN-T00405

 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น...ภาคเหนือ

 

 

 

DS571 ป36

BLN-T00406

 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น...ภาคใต้

 

 

 

DS571 ป36

BLN-T00407

กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือการผลิตเล่มหนังสือเดินทาง เมษายน ๒๕๒๗

 

 

 

JX4253.S5 ก187ค 2527

BLN-T00408

กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือการผลิตเล่มหนังสือเดินทาง เมษายน ๒๕๒๗

 

 

 

JX4253.S5 ก187ค 2527

BLN-T00409

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พอเพียงเลี้ยงชีวิต บันทึกเกษตรกรไทย ด้วยสำนึกในพระคุณพ่อ

 

 

 

DS586 ก188พ

BLN-T00410

 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก กรุงเทพฯ ๒๖ สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๕๓๙

 

 

 

HC445 ก269อ 2539

BLN-T00411

 

รวมสุนทรพจน์ของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ ๒ ถึงครั้งที่ ๔๐ พ.ศ.๒๔๙๐-๒๕๒๘

 

 

 

JX1579.5 ก177ร 2539

BLN-T00412

สำนักราชเลขาธิการ

พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๐ – กันยายน ๒๕๔๑

 

 

 

DS586 ส299พ 2540-2541

BLN-T00413

 

พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๑ – กันยายน ๒๕๔๒

 

 

 

DS586 ส299พ 2541-2542

BLN-T00414

 

พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๒-กันยายน ๒๕๔๓

 

 

 

DS586 ส299พ 2542-2543

BLN-T00415

กาญจนา หงษ์ทอง

สามสิบฝันไกล ท่องไปทั่วโลก (อนุสรณ์เนื่องในการพระราชทานเพลิงศพ นางพรรณี ลิขนะ จุล)

 

 

9789747391183

DS10 ก255ส 2550

BLN-T00416

กมล สนธิเกษตริน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖

๒๕๓๖

 

 

KPT494.A52 ก123ป 2536

BLN-T00417

กรมสารนิเทศ

ประมวลถ้อยแถลงของ ฯพณฯ ถนัด คอมันตร์ เล่ม ๑-๔ กรกฎาคม ๒๕๐๙ -๒๕๑๐

 

 

 

JX1579.5 ก187ป

BLN-T00418

สภากาชาดไทย

รวมใจประสาน ยืนหยัดผ่านวิกฤต อุทกภัยประเทศไทย ปี ๒๕๕๔

 

 

 

GB1399.5.T5 ร21

BLN-T00419

เดช ตะละภัฎ

แบบพิธี การจัดลำดับอาวุโสของไทย

 

 

 

BJ1853 ด52บ

BLN-T00420

 

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่ม ๓

 

 

978974417644-8

R611.T35 ก167ต 2555

BLN-T00421

ประสิทธิ์ ชัยทิพย์

คุณย่าของคนโคราช

 

 

974-90263-0-6

นว ป41ค

BLN-T00422

ไป๋ ฉุน

ไทศึกษาในจีน

 

 

974-90150-9-6

DS731.T27 ป74ท

BLN-T00423

ทวี บุณยเกตุ

พ่อสอนลูก

 

 

974-222-410-2

BJ1725 ท135 2545 

BLN-T00424

นงค์นุช ไพรพิบูลกิจ

เรือนไทย

 

 

974-86508-4-7

NA7435 น17ร

BLN-T00425

วีระ ทรรทรานนท์

ศัพทานุกรม ช้าง

 

 

974-13-1436-1

SF401.E3 ว252ศ

BLN-T00426

บุญส่ง เลขะกุล

ธรรมชาติ นานาสัตว์ เล่ม ๑

 

 

974-8211-21-5

QL45.2 บ61ธ 2537 ล.1 

BLN-T00427

สถาบันการแพทย์ไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ต้นไม้ตามทิศ

 

 

 

QK99.T351 ก197ต

BLN-T00428

มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ชมสวน

2545

 

974-690-277-6

SB451 ค187ช 2545

BLN-T00429

สถาบันการแพทย์แผนไทย

พรรณไม้หอม

 

 

974-7980-54-1

QK99 ส127พ

BLN-T00430

สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ

มารยาทไทย

 

 

974-7902-61-3

BJ2007 ส299ม

BLN-T00431

สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ

มารยาทไทย

 

 

974-7902-61-3

BJ2007 ส299ม

BLN-T00432

ปาริชาติ รักตะบุตร

วิถี...ธรรมารมณ์

 

 

9789741329212

BQ4028 ป57ว

BLN-T00433

สกุณี ณัฐพลวัฒน์

ตลาดน้ำ วิถีชีวิต พ่อค้า-แม่ขายไทย

 

 

974-86582-9-5

DS568 ส113ต 

BLN-T00434

ศิริพร แก้วก่า

ประเพณีและการละเล่นทางน้ำของไทย

 

 

974-86515-0-9

GV1204.81.T35 ศ47ป 

BLN-T00435

บุญค้ำ ไชยพรหมวงศา, บก.

ตำนานและประเพณีชาวบ้าน

[2545]

127 หน้า : ภาพประกอบ

974-90078-9-1
กรุงเทพฯ : อินทรีย์, ค.ศ. 2002 [2545]

GR312 ต39 2545

BLN-T00436

ผดุง พรมมูล

กล่องสวย กระดาษสา [กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541]

2/2541

กระดาษสา การทำกล่อง

974-08-3816-2

TT870.5 ผ14ก 2541

BLN-T00437

เบญจมาส แพทอง ค้นคว้าเรียบเรียง

บายศรี สัญลักษณ์ของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ, 2540

2540

บายศรีสู่ขวัญ

974-89440-2-6
บายศรี \xพิธีกรรม

DS568 บ73บ 2540

BLN-T00438

จินตนา กระบวนแสง

เรือ วิถีชีวิตริมน้ำภาคกลาง เรือ \zไทย ไทย (ภาคกลาง) \xความเป็นอยู่และประเพณี

2540

กทม : กรมศิลปากร

974-89460-9-6

GN440.1 จ196ร 2540

BLN-T00439

[คณะบรรณาธิการ ชาญชัย โรหิตศิริ ... และคนอื่น ๆ]

ของดีกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ \xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว กรุงเทพฯ \xประวัติ

2545

กทม : ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

974-86625-9-4

DS589.ก262 ข47 2545

BLN-T00440

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

บางกอกสัญจร ตอน เดินล่องท่องแผ่นดินสองสมัย

 

159 หน้า

 

DS589.ก262 บ41

BLN-T00441

ธงทอง จันทรางศุ, ชัชพล ไชยพร, พิเศษ สอาดเย็น

คุณานุคุณไตรภาค สวดสรภัญญะ

2552

41 หน้า

978-974-559-802-7

BQ5558.T5 ธ12ค 2552

BLN-T00442

ธงทอง จันทรางศุ, ชัชพล ไชยพร, พิเศษ สอาดเย็น

คุณานุคุณไตรภาค สวดสรภัญญะ

2552

41 หน้า

978-974-559-802-7

BQ5558.T5 ธ12ค 2552

BLN-T00443

ธงทอง จันทรางศุ, ชัชพล ไชยพร, พิเศษ สอาดเย็น

คุณานุคุณไตรภาค สวดสรภัญญะ

2552

41 หน้า

978-974-559-802-7

BQ5558.T5 ธ12ค 2552

BLN-T00444

เอกวิทย์ ณ ถลาง วัฒนธรรมไทย

ภูมิปัญญาภาคกลาง 440 หนังสือชุดภูมิปัญญาชาวบ้านกับกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวของชาวบ้านไทย

2544

213, [1] หน้า : ภาพประกอบ

974-272-388-5

DS568 อ297ภ 2544

BLN-T00445

เอกวิทย์ ณ ถลาง

ภูมิปัญญาภาคกลาง

 

 

974-272-388-5

DS568 อ297ภ 2544

BLN-T00446

สุจิตต์ วงษ์เทศ, บก.

สุวรรณภูมิอยู่ที่นี่ ที่แผ่นดินสยาม

2545

กทม : มติชน

974-322-643-5

DS571 ส357ส 2545

BLN-T00447

มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการอนุรักษ์ฝีพระหัตถ์และจิตรกรรมที่ประดับบนพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน รายงานฉบับย่อ ตุลาคม 2544-2545

 

 

 

ND2835 ม47ค

BLN-T00448

วินัย ดะห์ลัน

รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

 

b.65006

978-974-7709-52-0

HD9000.9.T5 ว217ร 2551

BLN-T00449

วินัย ดะห์ลัน

รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

 

b.65006

978-974-7709-52-0

HD9000.9.T5 ว217ร 2551

BLN-T00450

 

ประวัติศาตร์การทูตเกาหลี

 

 

978-974-3452567

DS935.5 ป36

BLN-T00451

ธงทอง จันทรางศุ

หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้า

 

b.34932

978-616-7324-16-6

 DS586.8 ธ12ห 2553

BLN-T00452

ธงทอง จันทรางศุ

หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้า

 

b.34932

978-616-7324-16-6

 DS586.8 ธ12ห 2553

BLN-T00453

ธงทอง จันทรางศุ

หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้า

 

b.34932

978-616-7324-16-6

 DS586.8 ธ12ห 2553

BLN-T00454

ธงทอง จันทรางศุ

หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้า

 

b.34932

978-616-7324-16-6

 DS586.8 ธ12ห 2553

BLN-T00455

ธงทอง จันทรางศุ

หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้า

 

b.34932

978-616-7324-16-6

 DS586.8 ธ12ห 2553

BLN-T00456

พินิจ กุลละวณิชย์
พฤติกรรมสุขภาพ

หลีกโรคร้ายด้วยอาหาร การออกกำลังและพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง / อาหารเพื่อสุขภาพ / การออกกำลังกาย

4/2547

กทม : คอร์ปอเรทพับลิครีเลชั่นคอนซัลแตนท์

974-03-0123-1
103 หน้า:ภาพประกอบ

RA776.95 พ229ห 2547

BLN-T00457

พินิจ กุลละวณิชย์

หลีกโรคร้ายด้วยอาหาร การออกกำลังและพฤติกรรม

 

 

974-03-0123-1

RA776.95 พ229ห 2547

BLN-T00458

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

วัฒนธรรรมหมู่บ้านไทย วัฒนธรรมพื้นเมือง / วัฒนธรรมไทย

2/2541

กทม : สร้างสรรค์

974-7379-46-5

DS568 ฉ26ว 2537

BLN-T00459

บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

ชาวเขาในไทย ชาวเขา \zไทย \xความเป็นอยู่และประเพณี
[63], 464 หน้า : ภาพประกอบ

2/2545

กทม : มติชน

974-322-616-8

DS569 บ49ช 2545

BLN-T00460

ดินาร์ บุญธรรม

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา

 

b.38775

978-974-365-188-5

BQ4570.K5 ด37พ 2555

BLN-T00461

จำนงค์ ทองประเสริฐ

ภาษาของเรา

 

ล. ๑

b.7883

PL4160 จ176ภ ล.1 2519

BLN-T00462

จำนงค์ ทองประเสริฐ

ภาษาของเรา

 

ล. ๒

b.7878

PL4160 จ176ภ ล.2 2518

BLN-T00463

จำนงค์ ทองประเสริฐ

ภาษาของเรา

 

ล. ๓

b.7879

PL4160 จ176ภ ล.3 2519

BLN-T00464

จำนงค์ ทองประเสริฐ

ภาษาของเรา

 

ล. ๔

b.7880

PL4160 จ176ภ ล.4 2520

BLN-T00465

จำนงค์ ทองประเสริฐ

ภาษาของเรา

 

ล. ๕

b.7881

PL4160 จ176ภ ล.5 2520

BLN-T00466

จำนงค์ ทองประเสริฐ

ภาษาของเรา

 

ล. ๖

b.7882

PL4160 จ176ภ ล.6 2521

BLN-T00467

จำนงค์ ทองประเสริฐ

ภาษาของเรา

 

ล. ๗

 

PL4160 จ176ภ ล.7

BLN-T00468

จำนงค์ ทองประเสริฐ

ภาษาของเรา

 

ล. ๘

 

PL4160 จ176ภ ล.8

BLN-T00469

จำนงค์ ทองประเสริฐ

ภาษาของเรา

 

ล. ๙

 

PL4160 จ176ภ ล.9

BLN-T00470

จำนงค์ ทองประเสริฐ

ภาษาของเรา

 

ล. ๑๐

 

PL4160 จ176ภ ล.10

BLN-T00471

ส.พลายน้อย

เกร็ดภาษาหนังสือไทย ล.2 ภาษาไทย \xสำนวนโวหาร     ภาษาไทย \xคำศัพท์

2545

กทม : พิมพ์คำ
ภาษาไทย \xการใช้ภาษา

974-90219-6-7

PL4179 ส112ก 2545 ล.2

BLN-T00472

จดหมายเหตุไทย

สยาม จดหมายบันทึกจากปี ค.ศ.๑๘๖๒ ของ กราฟ ฟรีดริ

 

 

978-616-551-465-1

DS577 ส198

BLN-T00473

 

สยาม จดหมายบันทึกจากปี ค.ศ.๑๘๖๒ ของ กราฟ ฟรีดริ

 

 

978-616-551-465-1

DS577 ส198

BLN-T00474

คาลิล ยิบราน, เขียน ; ระวี ภาวิไล, ผู้แปล

ปรัชญาชีวิต
600 ยิบราล, คาลิล, ค.ศ. 1883-1931
650 วรรณกรรมอิหร่าน

7/2010

กทม : ผีเสื้อ

978-974-14-0387-5

PJ7826.I2 ย37ป 2553

BLN-T00475

พิบูลศักดิ์ ละครพล

ทุ่งหญ้าสีน้ำเงิน

2544

กทม : เคล็ดไทย
168 หน้า : ภาพประกอบ

974-315-613-5

นว พ231ท 2544

BLN-T00476

ว.แหวน ... [และคนอื่น ๆ]

ขอจงก้าวไปสมดั่งใจฝัน

12/2005

128 หน้า

974-491-442-4

นว ว111ข 2548

BLN-T00477

รุ่งทิวา ศรีวิเชียร

ภาษาไทย คำง่ายมักใช้ผิด
ภาษาไทย \xการใช้ภาษา
ภาษาไทย \xตัวสะกด
ภาษาไทย \xคำศัพท์

 

 

978-974-5003477

PL4162 ร72ภ

BLN-T00478

ประยอม ซองทอง

ไขปัญหาภาษาไทย Ex.b.31380

2545

กทม:ปิรามิด

974-298-293-7

PL4162 ป35ข 2545

BLN-T00479

วิเชียร เกษประทุม

โวหารในวรรณคดีไทย วรรณคดีไทย
ภาษาไทย \xสำนวนโวหาร

2550

กทม : พัฒนศึกษา

974-522-723-4

PL4202 ว198ว 2550

BLN-T00480

พิศศรี กมลเวชช

ครบครันเรื่องวรรณยุกต์

2/2544

90 หน้า : ภาพประกอบ

974-85982-9-2

PL4165 พ243ค 2544

BLN-T00481

เปลื้อง ณ นคร

ภาษาวรรณนา วิวัฒน์และวิบัติของภาษาไทย
ภาษาไทย \xการใช้ภาษา

1/2540

กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง
214 หน้า

974-7703-42-4

PL4162 ป68ภ 2540

BLN-T00482

ดวงใจ ไทยอุบุญ

ทักษะการเขียนภาษาไทย

2543

กทม : จุฬาฯ

974-333-286-3

PL4177 ด16ท 2543

BLN-T00483

ดวงใจ ไทยอุบุญ

ทักษะการเขียนภาษาไทย

2543

กทม : จุฬาฯ

974-333-286-3

PL4177 ด16ท 2543

BLN-T00484

ไวส์, ไบรอัน แอล เขียน ; มณฑานี ตันติสุข แปล

เราจะข้ามเวลามาพบกัน

4/2554

 

978-616-90782-1-0

นว ว267ร 2554

BLN-T00485

งามพรรณ เวชชาชีวะ

ความสุขของกะทิ

 

b.28015

974-9916-49-2

นว ง21ค 2550

BLN-T00486

ยิบราน, คาลิล

ชีวิต ความงามและความรัก
600 ยิบราล, คาลิล, ค.ศ. 1883-1931

1/2554

650 วรรณกรรมอิหร่าน

978-616-508-218-1

PJ7826.I2 ย37ป 2554

BLN-T00487

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

รวมบทกวีชุด เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว

 

กวีนิพนธ์ไทย

974-0292-25-2

PL4202 น91ร

BLN-T00488

ไมเคิล ไรท์

โองการแช่งน้ำ
440 ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ
650 พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
650 พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

2543

กทม : มติชน
138 หน้า : ภาพประกอบ
651 ไทย \xความเป็นอยู่และประเพณี

974-321-839-4

BQ4990.T5 ร97อ 2543

BLN-T00489

กาญจนา นาคสกุล
710 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. \bคณะอักษรศาสตร์. \bภาควิชาภาษาไทย

ระบบเสียงภาษาไทย
440 หนังสือชุดบรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; \vลำดับที่ 4

5/2545

กทม : ภาควิชาฯ
232 หน้า : ภาพประกอบ

974-13-1689-5

PL4191 ก255ร 2545

BLN-T00490

พัชรินทร์ สวนฐิตะปัญญา

มาเลเซีย เอกภาพกับการศึกษา

 

b.1173

974-86304-3-9

DS597 พ192ม 2541

BLN-T00491

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

อาทิตย์ถึงจันทร์ เลือดและน้ำตาเป็นหมึกป้าย

 

กวีนิพนธ์ไทย

974-822-913-8

PL4202 น91ร

BLN-T00492

มาลินี แก้วเนตร

แลหนังลอดแว่นวรรณกรรม

2545

กทม : ศยาม

974-7235-68-4

PL4200.A6 ม73ล 2545

BLN-T00493

พิบูลศักดิ์ ละครพล

นกสีฟ้า

3/2544

กทม : เคล็ดไทย
225 หน้า

974-315-612-7

นว พ231น 2544

BLN-T00494

รัชนี ซอโสตถิกุล

สำนวน ภาษิต และคำพังเพยของไทยที่นำสัตว์มาเปรียบเทียบ

2/2543

กทม : สนพ.จุฬาฯ

974-346-791-2

PN6519.T45 ร44ส 2543

BLN-T00495

ส.พลายน้อย

สัตว์หิมพานต์

2543

กทม : ต้นอ้อ

974-257-041-8

GB825 ส112ส 2543

BLN-T00496

พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ)

ถ้ารู้ธรรมะพระพุทธเจ้า อาตมาคงไม่ติดคุก

 

b.35107

978-616-519-076-3

BQ982 พ39ถ 2554

BLN-T00497

มนัส จรรยงค์

จับตาย : รวมเรื่องเอก

3/2542

169 หน้า

974-7379-80-5

นว ม24จ 2542

BLN-T00498

ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร

ตายก่อนตาย ดับไม่เหลือ

[1993?]

กทม : สายทอง
200 หน้า : ภาพประกอบ

974-8436-09-8

BQ5630.D4 พ287ต 2546

BLN-T00499

คำพูน บุญทวี

นิทานโบราณภาคอีสาน

2545

นนทบุรี : โป๊ยเซียน

974-90214-7-9

GR312.2.N65 ค172น 2545

BLN-T00500

อาจินต์ ปัญจพรรค์

ปรัชญาข้างถนน

2543

กทม : ดอกหญ้า
200 หน้า

974-689-020-4

BF637.C5 อ223ป 2543

BLN-T00501

เจเลอรู้ป, คาร์ล อดอลฟ

กามนิต    EX.b. 1-2063

2544

1

9747033976

BQ1029 จ261ก 2544

BLN-T00502

สุจิตต์ วงษ์เทศ

เศรษฐกิจ-การเมือง เรื่องสุนทรภู่ มหากวีกระฎุมพี

2545

1

9743226443

PL4209.S82  ส327 ศ 2545

BLN-T00503

เปลื้อง ณ นคร

ประวัติวรรณคดีไทย

2544

1

9740837484

PL4200 ป68ป 2544

BLN-T00504

เฉก ธนะสิริ

ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข

2544

1

9749030036

BQ5630.V5  ฉ35ท 2544

BLN-T00505

พุทธทาสภิกขุ

คริสตธรรม พุทธธรรม

 

1

 

BR128.B8  พ253ค

BLN-T00506

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

นวโกวาท

2540

1

9745807109

BQ2317 ว122น 2540

BLN-T00507

พุทธทาสภิกขุ

คริสตธรรม พุทธธรรม

 

1

 

BR128.B8  พ253ค

BLN-T00508

กระทรวงศึกษาธิการ

วันวิสาขบูชา

2544

1

 

BQ5720.W4 ก196ว 2544

BLN-T00509

วัดโพธิธรรม

หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น : คู่มืออุบาสก-อุบาสิกา

 

1

 

BQ5535 ส299ค

BLN-T00510

พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

น้ำไหลนิ่ง

 

 

EX.b. 6-2147

BQ4570.L5 พ162น 2539

BLN-T00511

พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

แก่นธรรม

 

1

 

BQ4230 บ38ก

BLN-T00512

พุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์     EX.b. 3-0239

2542

1

9748417115

BQ4190 พ831ค 2542

BLN-T00513

ปิยโสภณ

แม่...ชีวิตคืออะไร?

2543

1

9748777944

BF636 ป58ม 2543

BLN-T00514

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลประกอบการเยือนของภาคเอกชนไทย ในโอกาสนายกรัฐมนตรีเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2555

[2555]

1

 

JC348  ก169ข 2555

BLN-T00515

 

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

 

1

 

BQ5558.T5 ย26

BLN-T00516

 

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

 

1

 

BQ5558.T5 ย26

BLN-T00517

ธิดา สาระยา

อารยธรรม-วัฒนธรรม ในสังคมไทย

2545

1

9741316852

DS568  ธ51อ 2545

BLN-T00518

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

จิตรกรรมไทย

2539

1

 

ND1021 ว221จ 2539

BLN-T00519

สกุณี ณัฐพูลวัฒน์

ตลาดน้ำ วิถีชีวิต พ่อค้า-แม่ขายไทย

2542

1

9748658295

DS568 ส113ต 2542

BLN-T00520

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

นำชมศิลปกรรมตามวัด

2542

1

9742560498

N7322 .ก262 ว634 2542

BLN-T00521

อุดม แต่พานิช

เดี่ยวไมโครโฟน    EX.b. 1-8319

2538

1

9742110514

PL4209.7  อ272ด 2538

BLN-T00522

แย้ม ประพัฒน์ทอง

มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร

2538

1

9742208581

 BQ1029.T5 ย64ม 2538

BLN-T00523

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ประเพณีการจัดงานศพ แนวประหยัด

2539

1

 

GT3277  ส292ป 2539

BLN-T00524

สมชัย ใจดี, ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

2545

1

9740853781

DS568 ส195ป 2545

BLN-T00525

วิราภรณ์ ปนาทกูล

การละเล่นของเด็กไทยกับการเรียนการสอน

2531

1

 

GV1204.81 ว231ก 2531

BLN-T00526

จินตนา กระบวนแสง

สภาพสังคมและวัฒนธรรมจากการเล่นของเด็ก

2542

1

9744174188

GR480  จ196ส 2542

BLN-T00527

จินตนา กระบวนแสง

สภาพสังคมและวัฒนธรรมจากการเล่นของเด็ก

2542

1

9744174188

GR480 จ196ส 2542

BLN-T00528

จินตนา กระบวนแสง

สภาพสังคมและวัฒนธรรมจากการเล่นของเด็ก

2542

1

9744174188

GR480 จ196ส 2542

BLN-T00529

เรืองอุไร กุศลาสัย

ภารตวิทยา

2543

1

9747235153

DS423 ร91ภ 2543

BLN-T00530

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนและชนชาติไท

2540

1

9746374125

DS568 ฉ26ป 2540

BLN-T00531

ชลธิชา สัตยาวัฒนา

สืบสานประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไป่เยว่ การศึกษาเชิงมานุษยวิทยา

2544

1

9748793729

GN625 ช138ส 2544

BLN-T00532

เสลา เรขะรุจิ

1 ศตวรรษ หนังสือพิมพ์ไทย

2544

1

9746890468

PN5449.T5 ส375ห 2544

BLN-T00533

สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า

ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง อินเดีย, ลังกา, ชวา, จาม, ขอม, พม่า, ลาว

2545

1

9743217983

N7260  ส349ป 2545 

BLN-T00534

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

นำชมศิลปกรรมตามวัด ex.B.3-6831

2542

1

9742560498

N7322 .ก262 ว634 2542

BLN-T00535

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 

1

 

DS570.6.S51 ม686

BLN-T00536

มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการอนุรักษ์ภาพฝีพระหัตถ์และจิตรกรรมที่ประดับบนพระตำหนักจิตรลดารโหรฐาน

2545

1

 

ND1023  ค235  2545

BLN-T00537

อุไร สิงห์ไพบูลย์พร

ช่างสิบหมู่ ศิลปกรรมไทยโบราณ

2542

1

9748658457

N7321 อ287ช 2542

BLN-T00538

เสฐียรโกเศศ

ประเพณีเนื่องในการตาย

2539

1

9747033658

DS568 อ133ป 2539 

BLN-T00539

ส.พลายน้อย

เกร็ดโบราณคดีประเพณีไทย

2544

1

9742465622

DS568 ส195ก 2544

BLN-T00540

สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์

ช้างในศิลปวัฒนธรรมและคติชีวิตไทย

2535

1

9740054412

BQ4570  ส332ช 2535

BLN-T00541

 

บ้านปลายเนิน คลองเตย

2527

1

 

NA1522 บ42 2527

BLN-T00542

สุชาติ จุฑาสมิต

การศึกษาว่าด้วยอำนาจของประธานาธิบดี ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการส่งกองทหารไปต่างประเทศ

2553

1

9789743452611

JQ1411 ส328ก 2553

BLN-T00543

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

สำนวนไทยที่มาจากวรรณคดี

2544

1

9741314299

PL4178 ศ38ส 2544

BLN-T00544

คึกฤทธิ์ ปราโมช

บันเทิงเริงรมย์

2545

1

9746902431

PN1994.9 ค187บ 2545

BLN-T00545

พระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เรื่องสั้นที่...ฉันคิด

2550

1

9789747231533

PL4209.3 อ283ร 2550

BLN-T00546

น. ณ ปากน้ำ

ถาม-ตอบ ศิลปะไทย

2540

1

9748211606

N7321 น11ล 2540

BLN-T00547

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะ

สถานภาพไทยศึกษา : การสำรวจเชิงวิพากษ์

2543

1

9747551039

DS562.13 ฉ26ส 2543

BLN-T00548

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะ

สถานภาพไทยศึกษา : การสำรวจเชิงวิพากษ์

2543

1

9747551039

DS562.13 ฉ26ส 2543

BLN-T00549

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะ

สถานภาพไทยศึกษา : การสำรวจเชิงวิพากษ์

2543

1

9747551039

DS562.13 ฉ26ส 2543

BLN-T00550

ประสพ ลี้เหมือดภัย

ทฤษฎีวาดเขียน

2541

1

9742775524

NC590 ป38ท 2541

BLN-T00551

สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธ์

แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ

2545

1

9789746577403

PL4163 ส195บ 2545

BLN-T00552

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือถาม-ตอบ งานกงสุล

2549

1

9747709368

JX1694 ก187ก 2549

BLN-T00553

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ความสุขหาได้ไม่ยาก

 

1

 

BQ4570.H3  ส195ค

BLN-T00554

ราชบัณฑิตยสถาน

ลักษณนาม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

2542

1

9748123316

REF PL4171 ร55ล 2542

BLN-T00555

พรพิรุณ

เฮฮาปาตี้ หลังเวทีบันเทิง

2549

1

9749489659

AC159 พ142ฮ 2549

BLN-T00556

สโมสรต้อนรับระดับโลก

ปัดใจ

2549

1

 

AC159 ป56 2549

BLN-T00557

 

วรรณกรรมการเมืองไทย 14 ตุลา 2516 – 6 ตุลา 2519 : รากเหง้า การก่อเกิด การเติบโตและพัฒนาการ

2544

1

9748468518

PL4222 ว137 2544

BLN-T00558

สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ

เรื่องสั้นสำนวนไทย รวมเรื่องสั้นชนะการประกวดของสถาบันภาษาไทย

2542

1

9740115071

PL4177 ร89 2542

BLN-T00559

เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา

พื้นฐานการอ่านวรรณคดีไทย

2542

1

9742564256

PL4200.5 ก332พ 2542

BLN-T00560

นรีภพ

ข้าวงอกดอกไม้บาน

2545

1

9742982864

DS588.N653 น34ข 2545

BLN-T00561

 

39 ฝัน 365 วันของชีวิต

 

1

 

HF1107 ส186ก

BLN-T00562

พรสรรค์ วัฒนางกูร

150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี

 

1

 

JX1579.E8 พ147ห

BLN-T00563

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับกรีนโลจิสติกส์ สำหรับภาคธุรกิจ

2553

1

9786165510622

HD38.5 ส268 2553

BLN-T00564

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับกรีนโลจิสติกส์ สำหรับภาคธุรกิจ

2553

1

9786165510622

HD38.5 ส268 2553

BLN-T00565

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

รู้คิด รู้ควร คู่มือสมรสนักการทูตไทย

2553

1

9789747709667

JZ1767.A57 ส127ร 2553

BLN-T00566

สันตินันท์ (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช)

ดูจิตปีแรก

2552

1

9786119018600

BQ4445 ส225ด 2552

BLN-T00567

ประภาภัทร นิยม

กัลยาณมิตร

2551

1

หนังสือธรรมะ

BQ4028 ป33ก 2551

BLN-T00568

มะห์มูด ฮัมดี ซักซูก

คำชี้แจงข้อเท็จจริงในศาสนาอิสลาม

2545

1

 

BP161.2 ม56ค 2545

BLN-T00569

ชยสาโร ภิกขุ

ร่อนทอง

2553

1

9749304845

BQ5345 ช133ร 2553

BLN-T00570

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

OTOP Plus

 

1

 

HC445.Z9 ส299อ

BLN-T00571

วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

พจนานุกรม สัตว์และพืช ในเมืองไทย

2539

1

9742461023

REF QL9 ว212พ 2539

BLN-T00572

Josef Rohrer

พจนานุกรมเยอรมัน-ไทย

 

1

9748707954

REF PL4187.G3 ร96พ

BLN-T00573

ราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑตยสถาน พ.ศ. 2542

2546

1

9749588045

REF PL4185 ร55พ 2546

BLN-T00574

สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

คำศัพท์-คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ

2548

1

9747709155

REF JX1625 ก187ค 2548

BLN-T00575

สำนักการต่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14

2555

1

9789747644685

JQ1745 ส274ก 2555

BLN-T00576

กระทรวงการต่างประเทศ

รุกตลาด อาหารฮาลาลโลก

2551

1

9789747709520

HF5415 ก187ร 2551

BLN-T00577

 

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี

 

1

 

HQ789 ก242

BLN-T00578

น้ำแท้ มีบุญสล้าง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย

2544

1

9744321369

KPT494.A52 น62ป 2544

BLN-T00579

ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ เยอรมัน-ไทย

2540

1

9746352253

REF JA63 ช237พ 2540

BLN-T00580

 

พจนานุกรมคำเหมือนและคำตรงข้าม 

2544

1

9749011945

PE1591 พ126 2544

BLN-T00581

อำมาตย์เอก พระอาจวิทยาคม

Thai-English Dictionary

 

1

 

REF PL4187 อ294ท

BLN-T00582

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

สุขทุกข์อยู่ที่ใจ

2552

1

9789743006463

BQ4230 พ252ส 2552

BLN-T00583

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

คุณสมบัติ 5 ประการ

2552

1

9789746385640

BQ4570.L6 พ252ส 2552

BLN-T00584

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

ธรรมะปรารภยามค่ำ

2551

1

9789741659357

BQ5495 พ252ธ 2551

BLN-T00585

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

ธรรมะปรารภยามเช้า

2551

1

9789741659449

BQ5495 พ252ธ 2551

BLN-T00586

ชัยฤทธ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

ที่สุดในประเทศไทย

 

1

9789744990525

AC158 ช183ท

BLN-T00587

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

คลายเครียด ตามโครงการดูแลสุขภาพจิตและสร้างความเข็มแข็งชุมชนไทยในต่างประเทศ

2552

1

9742919445

BF575.S75 ก187ค 2552

BLN-T00588

ท่านพุทธทาส ภิกขุ

ธรรมะที่ควรเติมลงในชีวิต

2541

1

 

BQ4210 พ253ธ 2541

BLN-T00589

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

เย็นหิมะในรอยธรรม

2552

1

9789746385695

BQ4210 พ252ย 2552

BLN-T00590

รุ่งทิวา ศรีวิเชียร

ภาษาไทย คำง่ายมักใช้ผิด

 

1

 

PL4185 ร72ภ

BLN-T00591

สนิท บุญฤทธิ์

ราชาศัพท์

2544

1

9748262219

PL4189 ส191ร 2544

BLN-T00592

ชยสาโร ภิกขุ

ร่อนทอง

2553

1

9749304845

BQ5345 ช133ร 2553

BLN-T00593

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับกรีนโลจิสติกส์ สำหรับภาคธุรกิจ

2553

1

9786165510622

HD38.5 ส268 2553

BLN-T00594

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับกรีนโลจิสติกส์ สำหรับภาคธุรกิจ

2553

1

9786165510622

HD38.5 ส268 2553

BLN-T00595

พุทธทาสภิกขุ

การให้ทาน วิธีแก้ใจในการสูญเสียอย่างถูกต้อง

 

1

 

BQ4420 พ253ก

BLN-T00596

พระธรรมโกศาจารย์

ไม่มีศาสนา ไม่มีชีวิตและไม่นุ่งผ้า

2548

1

 

BQ4570 พ156ม  2548

BLN-T00597

ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

ทายภาพปริศนา สำนวนไทย เล่ม 2

 

1

9789744990662

PL4178 ช183ท

BLN-T00598

ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

ที่สุดในโลก

 

1

9789744990570

AC158 ช183ท

BLN-T00599

ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

เกมสนุก 20 คำถาม ประเทศต่างๆ

 

1

9789741003488

AC158 ช183ก

BLN-T00600

พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ ป.ธ. 9)

เบญจศีลเบญจธรรม อุดมชีวิตของมนุษย์

2554

1

9789745764378

BQ5500 ม163บ 2554

BLN-T00601

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

2545

1

9748357899

REF BQ120 พ153พ  2545

BLN-T00602

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานสถิติรายปี 2554 ประเทศไทย

2554

1

 

HA1781 ส299ร 2544

BLN-T00603

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก

2552

1

9789749333259

BQ274 พ153ก 2552

BLN-T00604

คณะองคมนตรี

ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ

2550

1

9789748049830

DS586 ค118ป 2550

BLN-T00605

พระธรรมวิสุทธิมงคล

หยดน้ำบนใบบัว

2543

1

9743406026

BQ4028.T5 พ159ห 2543

BLN-T00606

กระทรวงการต่างประเทศ

Foreign Resident in Siam

2551

1

9789747709506

DS578.32.D4 ก187ฟ 2551

BLN-T00607

กระทรวงการต่างประเทศ

Foreign Resident in Siam

2551

1

9789747709506

DS578.32.D4 ก187ฟ 2551

BLN-T00608

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

ภูมิปัญญาไทย : วิถีไทย

2547

1

9749253884

DS568 ว221ภ 2547

BLN-T00609

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เทพรัตนเมธี

2549

1

9743263675

DS578.32.S5 ส293ท 2549

BLN-T00610

วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

ข้าวของพ่อ : เรื่องราวดีๆ ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทย

2548

1

9749294327

SB191.R5 ว225ข 2548

BLN-T00611

กรมการกงสุล และกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือคนไทย ในการเดินทางไปต่างประเทศ

 

1

 

G150 ก187ค

BLN-T00612

เสน่ห์ จามริก

สิทธิมนุษยชน เส้นทางสู่สันติธรรม

2545

1

9749064828

JC571 ส367ส 2545

BLN-T00613

ประเวศ วะสี

ศักดิ์ศรี แห่งความเป็นคนศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์

2545

1

 

BJ 1588.T35 ป36ศ 2545

BLN-T00614

ฐากูร พานิช

ไทย-ศรีลังกา กัลยาณมิตร สัมพันธไมตรีแน่นแฟ้นทางพุทธศาสนา

2545

1

9747709201

DS575.5.S7 ฐ15ท 2545

BLN-T00615

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Growing Up 39 ฝัน 365 วันของชีวิต

 

1

 

HF1107 ส186ก

BLN-T00616

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ

2555

1

 

JX411 ส127ก 2555

BLN-T00617

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

รู้ทันทักษิณ

2547

1

9749191153

JQ1745.A55P64 จ265ร 2547

BLN-T00618

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2559

2540

1

9747576104

HC79.E5 ส297น 2540

BLN-T00619

ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์

สายใยวัฒนธรรม วันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ นครเวนิส อิตาลี เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้ อิตาลี

 

1

 

DS568 ธ14ส

BLN-T00620

กระทรวงแรงงาน

แนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่

2549

1

 

JQ1745.A55 ก194น 2549

BLN-T00621

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553

 

1

 

JX1859.T5 ส298ร

BLN-T00622

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552

2553

1

 

LB2376.6.T35 ส278น 2553

BLN-T00623

กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานประจำปีกระทรวงการต่างประเทศ 2553

2554

1

 

 JX1859.T5 ก187ร 2554

BLN-T00624

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ

พระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถา พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2489-2554

2554

1

9786162351235

DS586 ค115พ 2554

BLN-T00625

 

เอกสารการสำรวจพื้นที่เตรียมการเสด็จพระดำเนิน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 9-24 เมษายน 2553

 

1

 

DS578.32.C51 อ294

BLN-T00626

กระทรวงพลังงาน

แผนอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี 2551-2554

 

1

 

TJ163.4.T5 ก189ผ  

BLN-T00627

กระทรวงการต่างประเทศ.  [กองนโยบายและแผน]

คณะกรรมการของกระทรวงการต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

2536

1

 

 JX1859.T5 ก187ค 2536

BLN-T00628

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. [คณะนิติศาสตร์]

โครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมัน ค.ศ. 1996-2000

 

1

 

HC60 ม39

BLN-T00629

กระทรวงการต่างประเทศ กรมสารนิเทศ

ประมวลความตกลงทางวัฒนธรรม ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

2529

1

b.1670

 JX1579.5 ก187ป 2529

BLN-T00630

กรมอเมริการและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

40 ปี ที่ระลึกความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-เปรู

2551

1

9789747709452
b. 30679

 HF3850.5 ก187ส 2551

BLN-T00631

กระทรวงการต่างประเทศ [กรมเศรษฐกิจระหว่าประเทศ]

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการเปิดเสรีการลงทุน ภายใต้การเปิดเสรีการค้า

2550

1

 

HF1430 ก187ร  2550

BLN-T00632

 

ที่ระลึก เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นางเลอพร จิตรานุเคราะห์ (มฤคทัต) จ.ช. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2532 เวลา 17.00 น.

2532

1

 

CT1548 ท195 2532

BLN-T00633

กระทรวงการต่างประเทศ.  ศูนย์ศึกษาการต่างระเทศ

การสัมมนา เรื่อง ยุโรปในทศวรรษที่ 1990 โอกาสหรือปัญหาต่อเศรษฐกิจของไทย จัดในโอกาส การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภาคพื้นยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงเทพฯ 27 ธันวาคม 2532

2532

1

b. 2781

 HF3850.5 ก187ย 2532

BLN-T00634

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย “เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยสำหรับการเจรจา จัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป บทการค้าบริการและการลงทุน”

2550

1

b. 2500

 HF1715 ส184ค 2550

BLN-T00635

สำนักจุฬาราชมนตรี

ชี้แจงข้อเท็จจริงการบิดเบือนคำสอนศาสนาอิสลามในเอกสารเบอร์ญีฮาด ดิ ปัตตานี (การต่อสู้ที่ปัตตานี)

 

1

b. 25769

 BP42 ส299ช

BLN-T00636

กระทรวงศึกษาธิการ

ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ระดับมัธยมศึกษา

2542

1

9740116817

BQ1110 ก196ค 2542

BLN-T00637

กรมการค้าต่างประเทศ

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เป็นการทั่วไป

2542

1

 

HF1721 ก131ร 2542

BLN-T00638

ซัยยิด อะลี อัสฆอร รัชวี

ชำระประวัติศาสตร์ อิสลามและมุสลิม ค.ศ. 570 ถึง 661

2542

1

9748715213

BP55 ซ15ช 2542

BLN-T00639

ทรงวิทย์ แก้วศรี

ทศพิธราชธรรม

2530

1

9747931745

BQ4570 ท121ท 2530

BLN-T00640

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท

2530

1

9747931729
b. 31355

DS586 ค115พ 2530

BLN-T00641

เนติกร ชินโย

หนังสือที่ระลึก งานสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

2554

1

 

DS586 น88ห 2554

BLN-T00642

เนติกร ชินโย

หนังสือที่ระลึก งานสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

2554

1

 

DS586 น88ห 2554

BLN-T00643

เนติกร ชินโย

หนังสือที่ระลึก งานสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

2554

1

 

DS586 น88ห 2554

BLN-T00644

กรมประชาสัมพันธ์

ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6  รอบ 12 สิงหาคม 2547

2547

1

 

DS578.32.S6 ก148ต 2547

BLN-T00645

[วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ และอนุสรณ์ ฉลองครบรอบ 5 ปี การก่อตั้ง สมาคมวัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 2542/1999

2542

1

 

DS586 ก297 2542

BLN-T00646

[คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก]

150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 10 กันยายน 2405 – 10 กันยายน 2555

2555

1

 

 DS578.32 ห15 2555

BLN-T00647

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2

2544

1

9740123864

PL4164 ก196ห ล.2 2544

BLN-T00648

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

2544

1

9740123856

PL4164 ก196ห ล.1 2544

BLN-T00649

สุนทรี ทองชิตร์, พิตรา สมบัติพัฒนางกูร และสโรชา ศุภเกียรติ

แบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย ชุด การเขียนและการสะกดคำ ป. 2

 

1

9743940138

PL4167 ส344บ

BLN-T00650

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1

2544

1

9740123953

PL4164 ก196ห ล.1 2544

BLN-T00651

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2

2544

1

9740123961

PL4164 ก196ห ล.2 2544

BLN-T00652

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2

2544

1

9740123929

PL4164 ก196ห ล.2 2544

BLN-T00653

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

2544

1

9740123902

PL4164 ก196ห ล.1 2544

BLN-T00654

สุนทรี ทองชิตร์, พิตรา สมบัติพัฒนางกูร และสโรชา ศุภเกียรติ

แบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย ชุด การเขียนและการสะกดคำ ป. 3

 

1

9743940502

PL4167 ส344บ

BLN-T00655

กรมการจัดหางาน. [กองส่งเสริมการมีงานทำ]

ขบวนการแก้จน

2549

1

974991447

HF5382.5.T5 ก194ข 2549

BLN-T00656

สุนทรี ทองชิตร์, พิตรา สมบัติพัฒนางกูร และสโรชา ศุภเกียรติ

แบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย ชุด การเขียนและการสะกดคำ ป. 4

 

1

9743940413

PL4167 ส344บ

BLN-T00657

สุนทรี ทองชิตร์, พิตรา สมบัติพัฒนางกูร และสโรชา ศุภเกียรติ

แบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย ชุด การเขียนและการสะกดคำ ป. 1

 

1

9743940472

PL4167 ส344บ

BLN-T00658

กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1

2545

1

9740126863

PL4164 ก196ห ล.1 2545

BLN-T00659

กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2

2545

1

9740126022

PL4164 ก196ห ล.2 2545

BLN-T00660

กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2

2544

1

9740123511

PL4164 ก196ห ล.2 2545

BLN-T00661

กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1

2545

1

9740126065

PL4164 ก196ห ล.1 2545

BLN-T00662

กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2

2545

1

9740126073

PL4164 ก196ห ล.2 2545

BLN-T00663

วรรณา สุติวิจิตร

เก่งภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ชุด มาตราตัวสะกด

 

1

 

PL4167 ว137ก

BLN-T00664

วรรณา สุติวิจิตร

เก่งภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ชุด คำควบกล้ำ

 

1

 

PL4166 ว137ก

BLN-T00665

วรรณา สุติวิจิตร

เก่งภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ชุด คำพ้องเสียง

 

1

 

PL1466 ว137ก

BLN-T00666

ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร

คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับครูยุคใหม่ เรียนภาษาไทยด้วยเพลง ชุด 1 เพลินเพลงกับสระ

2544

1

9740301703

LB1577 ป58ค 2544

BLN-T00667

ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร

คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับครูยุคใหม่ เรียนภาษาไทยด้วยเพลง ชุด 2 สาระหลักภาษา

2544

1

9740301681

LB1578 ป58ค 2544

BLN-T00668

สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

คู่มือการสอนภาษาไทยเบื้องต้น ในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ

2545

1

9746577417

PL4163 ส195ค 2545

BLN-T00669

วงศ์ พลนิกร

นโยบายต่างประเทศที่พึงปราถนา และแนวความคิดของท่านปรีดี พนมยงค์

2538

1

9745880701
b.1633

JX1579.5 ว115น 2538

BLN-T00670

กรมการปกครอง

สาระน่ารู้ทะเบียน&บัตรฯ : รวมบทความประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

 

1

 

HA39.T9 ก134ส

BLN-T00671

กระทรวงการต่างประเทศ. [กรมการกงสุล]

ตะโกนดังๆ ให้เขาฟังเสียงของคนไทยในต่างแดน

 

1

งานด้านกงสุล การเลือกตั้ง การใช้สิทธิ์

JQ1749.A6 ก187ต

BLN-T00672

เบญจามณี คำเมือง

รูปร่างสวยด้วยโยคะ ภายใน 30 วัน

2549

1

9749340620

RA781.7 บ73ร 2549

BLN-T00673

สมาคมพระคริสตธรรมไทย

ชีวิตที่เป็นไท

2549

1

9749269373

BR120 ส195ช 2549

BLN-T00674

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

ประติมากรรมไทย

2528

1

9740036058

NB1021 ว221ป 2528

BLN-T00675

สายเมือง วิรยศิริ

ชาวเขาในประเทศไทย ใกล้เคียง b.32390

2529

1

9740036791

DS570 ส267ช 2529

BLN-T00676

บุเรศรบำรุงการ, หลวง

ดอกไม้ไทย

2526

1

 

SB403 บ47ด 2526

BLN-T00677

สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์

แมวไทย

2536

1

 

SF449 ส332ม 2536

BLN-T00678

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

สถาปัตยกรรมไทย

2529

1

 

NA1555 ว221ส 2529

BLN-T00679

ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือการใช้ สายสาระน่ารู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย 24 ชั่วโมง

2542

1

 

HG3350.5  ธ34ค 2542

BLN-T00680

กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำสำหรับประชาชนเพื่อป้องกัน ไรคไข้หวัดนก

 

1

 

RA424 ก197ค

BLN-T00681

กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำสำหรับประชาชนเพื่อป้องกัน ไรคไข้หวัดนก

 

1

 

RA424 ก197ค

BLN-T00682

กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำสำหรับประชาชนเพื่อป้องกัน ไรคไข้หวัดนก

 

1

 

RA424 ก197ค

BLN-T00683

สายสิงห์ ศิริบุตร

พญาวานรกับต้นอ้อ

2535

1

 

BL1411 ส267 2535

BLN-T00684

สายสิงห์ ศิริบุตร

พญาวานรกับต้นอ้อ

2535

1

 

BL1411 ส267 2535

BLN-T00685

กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ระลึกในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดระโสม และทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม

2544

1

b.18889

JX1859.T5 ก187ท 2544

BLN-T00686

กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ระลึกในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดระโสม และทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม

2544

1

b.18889

JX1859.T5 ก187ท 2544

BLN-T00687

วรรณประภา

คู่มือปรับปรุงตนเอง : ควบคุมอารมณ์

2543

1

9748769569

BF637 ว137ค 2543

BLN-T00688

วินัย ดะห์ลัน

รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

2551

1

b.65006

HD9000.9.T5 ว217ร 2551

BLN-T00689

เหยา, อี้

แบบเรียนเร็ว ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน

2543

1

 

PL4163 ห63บ 2543

BLN-T00690

ยศ พนัสสรณ์

ภาษาไทยพื้นฐาน

2544

1

 

PL4158 ย22ภ 2544

BLN-T00691

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระมหาชนก

2543

1

 

BQ1460 ภ42พ 2543

BLN-T00692

สถาบันการตปท.เทวะวงศ์วโรปการ

เทวะวงศ์ฯ สาร

2553

1

 

 JX1859.T5 ก187ท 2553

BLN-T00693

สถาบันเกอเธ่

Return Ticket: Thailand - Germany

2553

1

 

DD16 ส127ร 2553

BLN-T00694

หอการค้าเยอรมัน-ไทย

German-Thai Chamber of Commerce

2556

1

 

HC445 ห47ย 2556

BLN-T00695

กระทรวงการต่างประเทศ

การเข้าร้วมการประชุมระหว่างประเทศ

2555

1

 

JX411 ส127ก  2555

BLN-T00696

กระทรวงพาณิชย์

อัจฉริยราชา

2556

1

 

DS586 ก191อ 2556

BLN-T00697

มูลนิธิชัยพัฒนา

ในหลวงของเรา

2556

1

 

DS586 ม83น 2556

BLN-T00698

ปวีณา หงสกุล

สู้ชนะ “มะเร็งร้าย” ใน 5 ปี

2552

1

 

RC270.8   ป53ส 2552

BLN-T00699

ปวีณา หงสกุล

เหยื่อ ตอน คนใกล้ร้ายกว่าที่คิด

-

1

 

HV6626.54.T35 ป53ห

BLN-T00700

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕

2556

1

 

JA69.T35 ส299ว 2556

BLN-T00701

สำนักวัฒนธรรม กีฬา การท่องเทียว

ศิลปะสมัยรัชกาลที่ ๙

2555

1

 

N7321 ส299ศ 2556

BLN-T00702

สำนักสิ่งแวดล้อม

สวนสวรรค์ของชาวกรุง

2555

1

 

SB472 ส299ส 2555

BLN-T00703

กระทรวงสาธารณสุข

นวดวิถีไทย บันทึกโลก 2555

2555

1

 

RM721 ก197น 2555

BLN-T00704

กต.ร่วมกับ ISIS

การปาฐกถาพิเศษ”ผนึกกำลังสู่อนาคต:เรียนรู้ร่วมกันฯ”

2557

1

 

JQ1745 ก187ก 2557

BLN-T00705

กต.ร่วมกับ ISIS

การปาฐกถาพิเศษ”ผนึกกำลังสู่อนาคต:เรียนรู้ร่วมกันฯ”

2557

1

 

JQ1745 ก187ก 2557

BLN-T00706

กต.ร่วมกับ ISIS

การปาฐกถาพิเศษ”ผนึกกำลังสู่อนาคต:เรียนรู้ร่วมกันฯ”

2557

1

 

JQ1745 ก187ก 2557

BLN-T00707

กระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

2519

1

 

JF1521 ก187ค 2519

BLN-T00708

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

Foreign Residents in Siam

2551

1

 

DS578.32.D4 ท214พ 2551

BLN-T00709

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

Foreign Residents in Siam

2551

1

 

DS578.32.D4 ท214พ 2551

BLN-T00710

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

Foreign Residents in Siam

2551

1

 

DS578.32.D4 ท214พ 2551

BLN-T00711

กระทรวงการต่างประเทศ กรมสารนิเทศ 

เทิดไท้ ธ. ผู้..รังสฤษฎ์

2549

1

 

DS586 ก187ท 2549

BLN-T00712

กระทรวงการต่างประเทศ กรมสารนิเทศ 

เทิดไท้ ธ. ผู้..รังสฤษฎ์

2549

1

 

DS586 ก187ท 2549

BLN-T00713

กระทรวงการต่างประเทศ กรมสารนิเทศ 

เทิดไท้ ธ. ผู้..รังสฤษฎ์

2549

1

 

DS586 ก187ท 2549

BLN-T00714

คณะบริหารการจัดการโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

การฟื้นฟูสภาพน้ำในสระพระราชวังบางปะอิน

2546

1

 

TD745 ก276 2546

BLN-T00715

คณะบริหารการจัดการโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

การฟื้นฟูสภาพน้ำในสระพระราชวังบางปะอิน

2546

1

 

TD745 ก276 2546

BLN-T00716

คณะบริหารการจัดการโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

การฟื้นฟูสภาพน้ำในสระพระราชวังบางปะอิน

2546

1

 

TD745 ก276 2546

BLN-T00717

กระทรวงการต่างประเทศ

A Tribute to the Music of His Majesty the King of Thailand

2553

1

 

ML430 ก187ท 2553

BLN-T00718

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ

รู้รอบ..รอบรู้ วาระครบรอบ 25 ปี เล่ม 1-2

2557

1

 

JX1859.T5 ก188ร 

BLN-T00719

ธงทอง จันทรางศุ กระทรวงศึกษาธิการ

หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้า

2553

1

 

DS586.8 ธ12ห 2553

BLN-T00720

สนง.ผู้ช่วยทูตทหารประจำเบอร์ลิน

150 ปี Thai-German การทหาร

2554

1

 

DS575.5.G3 ร28 2554

BLN-T00721

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

2556

1

 

HD9000.9.T5 จ244ห 2556

BLN-T00722

รองศาสตราจารย์ ดร.วินับ ดะห์ลัน

อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย

2553

1

 

TX724.5.T5 ว217อ 2553

BLN-T00723

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

คำศัพท์-คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ

2543

1

 

JX1625 ก187ค 2543

BLN-T00724

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ผนึกกำลังสู่อนาคต เรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์

2556

1

 

JX1859.T5 ก187ผ 2556

BLN-T00725

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ผนึกกำลังสู่อนาคต เรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์

2556

1

 

JX1859.T5 ก187ผ 2556

BLN-T00726

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ผนึกกำลังสู่อนาคต เรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์

2556

1

 

JX1859.T5 ก187ผ 2556

BLN-T00727

กระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

2543

1

 

 JX1859.T5 ก187ค 2546

BLN-T00728

สนง.สถิติเยอรมัน

เอกสารสถิติ Berlin

2556

1

 

HN750.92 ส299อ 2556

BLN-T00729

สนง.สถิติเยอรมัน

เอกสารสถิติ Berlin

2556

1

 

HN750.92 ส299อ 2556

BLN-T00730

สนง.สถิติเยอรมัน

เอกสารสถิติ Brandenburg

2556

1

 

HN750.92 ส299อ 2556

BLN-T00731

สนง.สถิติเยอรมัน

เอกสารสถิติ Brandenburg

2556

1

 

HN750.92 ส299อ 2556

BLN-T00732

สนง.สถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานสถิติรายปี ปทท. 2555

2555

1

 

HA1781 ส299ร 2555

BLN-T00733

กระทรวงการต่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี กต. 2553-2556

2553

1

 

JX1859.T5 ก187ผ

BLN-T00734

สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

วันสำคัญ โครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและแนวทางในการจัดกิจกรรม

2537

1

 

DS568 ก196ว 2540

BLN-T00735

ศ.ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี อดีต-ปัจจุบัน-มุ่งสู่อนาคต

2556

1

 

JX1549 พ147ค 2556

BLN-T00736

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

หลักธรรม/ทำ ตามรอยพระยุคลบาท

2548

1

 

BQ4570.K5 ส351ห 2548

BLN-T00737

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

หลักธรรม/ทำ ตามรอยพระยุคลบาท

2548

1

 

BQ4570.K5 ส351ห 2548

BLN-T00738

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับราชสำนักยุโรปในเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของ ร.๕

2553

1

 

DS582 จ244ค 2553

BLN-T00739

สำนักพิธีการและเลขานุการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พระราชดำรัส ๗ องค์

2555

1

 

DS586 ภ42พ 2555

BLN-T00740

Frenzel  Monika

หนังสือท่องเที่ยว Innsbruck, The City Guide

2008

1

 

D923 M744I 2008

BLN-T00741

สรศัลย์ แพ่งสภา

นักเรียนนายร้อยไทยในเยอรมันยุคไกเซอร์

2549

1

 

U660.T35 ส199น 2549

BLN-T00742

ไมตรี อินทุสุต (ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต)

เจ็ดมหัศจรรย์เพื่อชีวิตการงานที่ดี

2556

1

 

BF637.S8 ม98จ 2556

BLN-T00743

ไมตรี อินทุสุต (ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต)

ภูเก็ต เกร็ดแห่งชีวิตการงาน

2556

1

 

BF637.S8 ม98ภ 2556

BLN-T00744

พระยาสัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี (สรวง ศรีเพ็ญ)

เล่าให้ลูกฟัง : ชีวิตข้าราชการมหาดไทยยุคใกล้อวสาน สมบูรณาญาสิทธิราชย์

2557

1

9789740212645

CT203 ส251ล 2557

BLN-T00745

ปรามินทร์ เครือทอง

พระเจ้าตากเบื้องต้น

2557

1

9789740212478

DS578.32.T34 ป45พ 2557 

BLN-T00746

อรรถจักร สัตยานุรักษ์

ประชาธิปไตยคนไทยไม่เท่ากัน

2557

1

9789740212607

JQ1747.A1 อ162ป 2557

BLN-T00747

 

เสียงนกหวีดปฏิวัติ

2557

1

9789740212621

JQ1745 ส381 2557

BLN-T00748

วาสนา นาน่วม

ลับ ลวง พราง ภาค 8 อวสานยิ่งลักษณ์

2557

1

9789740212744

JQ1745 ว186ล 2557

BLN-T00749

เบเคอร์, คริส และผาสุก พงษ์ไพจิตร

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย

2557

1

9789740212652

DS577 บ72ป 2557

BLN-T00750

วีรพงษ์ รามางกูร

การเมืองไทย วัยฮอร์โมน

2557

1

9789740212706

JQ1747 ว249ก 2557

BLN-T00751

หยางจงเหม่ย ; กนิษฐา ลีลามณี

สีจิ้นผิง : บนทางแยกประวัติศาสตร์จีน

2557

1

9789740212522

DS740 ห28ส 2557

BLN-T00752

พูนพิศมัย  ดิศกุล

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น

2557

1

9789740212638

DS578.32 พ256ส 2557

BLN-T00753

พิชญา สุ่มจินดา

ถอดรหัส พระจอมเกล้า

2557

1

9789740212485

DS571พ222ถ 2557

BLN-T00754

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานของไทยเกี่ยวกับมุมมองความมั่นคงในภูมิภาค ประจำปี 2555

2555

1

 

HV7243 ก187ร 2555

BLN-T00755

อณัญญา เที่ยงแท้

การเดินทางที่ว่างเปล่า

2555

1

 

BQ4028 อ125ก 2555

BLN-T00756

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

คำศัพท์-คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ

2550

1

 

JX1625 ก187ค 2550

BLN-T00757

พัทยา เรือนแก้ว

หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ ในเยอรมนี

 

1

 

HD5856.T5 ห13 2557

BLN-T00758

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

สร้างคนคุณภาพ

2556

1

 

HF5549.5 ก241ส

BLN-T00759

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

บุคคลบันดาลใจ ยิ่งใหญ่ด้วยความดี

2553

1

 

CT203.T35 ก241 2553

BLN-T00760

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

CEO กับความรัก

2552

1

 

BF637.C5 ก241ซ 2552

BLN-T00761

ก่อศํกดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

บทเรียนจากการล่มสลาย

2557

1

 

HD57.7 ก241บ 2557

BLN-T00762

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2556

1

 

C445.Z9.E5 ส251 2556

BLN-T00763

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2556

1

 

HC445 ป44 2556

BLN-T00764

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2556

1

 

HC445 ก273 2556

BLN-T00765

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

4,350 การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

2556

1

 

DS586.8 ส299ส 2556

BLN-T00766

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

ประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2555

1

 

DS586 ส299ร 2555

BLN-T00767

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

กำไรของแผ่นดิน

2547

1

 

DS578.32.S6 ศ22ก 2547

BLN-T00768

วีริศ อุโฆษผล

1 พระอาจารย์ 9 มารร้าย ปิดอบายใน 1 พรรษา

2555

1

 

BQ4570.L5 ว252ห 2555

BLN-T00769

วิทยาลัยการทัพบก

รวมบทความเกี่ยวข้องกับ วิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ยศ. 2200) หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก

2556

 

 

JX1308 ว213ร 2556

BLN-T00770

วิทยาลัยการทัพบก

รวบรวมบทความ วิชา หลักพื้นฐานความมั่นคงและยุทธศาสตร์ชาติ หลักสูตรหลักประจำ

2556

1

 

JQ1741.A2 ว213ร 2556

BLN-T00771

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2556

1

 

HC445 ป44 2556

BLN-T00772

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2556

1

 

HC445 ป44 2556

BLN-T00773

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2556

1

 

HC445 ป44 2556

BLN-T00774

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2556

1

 

HC445 ป44 2556

BLN-T00775

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2556

1

 

HC445 ก273 2556

BLN-T00776

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2556

1

 

HC445 ก273 2556

BLN-T00777

พัทยา เรือนแก้ว

หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ ในเยอรมนี

 

1

 

HD5856.T5 ห13 2557

BLN-T00778

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

ฉลาดได้อีก

2557

1

 

BF636.A.2 ว135ฉ 2557

BLN-T00779

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

จุดตะเกียงดีกว่า ด่าความมืด

2556

1

 

BF636 ว171 2556

BLN-T00780

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

คัมภีร์ผู้นำ เทคนิคการเป็นผู้นำที่ชนะใจคนทั้งโลก

2553

1

 

HD57.7 ว135ค 2553

BLN-T00781

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่

2543

1

 

DS588.N6 อ174ต 2543

BLN-T00782

กรุงเทพมหานคร

คู่มือกีฬาไทย ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาให้สนุก

2547

1

 

GV731 ก222ค 2547

BLN-T00783

กรุงเทพมหานคร

คู่มือกีฬาไทย ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาให้สนุก

2547

1

 

GV731 ก222ค 2547

BLN-T00784

กรุงเทพมหานคร

คู่มือกีฬาไทย ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาให้สนุก

2547

1

 

GV731 ก222ค 2547

BLN-T00785

กรุงเทพมหานคร

คู่มือกีฬาไทย ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาให้สนุก

2547

1

 

GV731 ก222ค 2547

BLN-T00786

กรุงเทพมหานคร

คู่มือกีฬาไทย ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาให้สนุก

2547

1

 

GV731 ก222ค 2547

BLN-T00787

กรุงเทพมหานคร

คู่มือกีฬาไทย ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาให้สนุก

2547

1

 

GV731 ก222ค 2547

BLN-T00788

กรุงเทพมหานคร

คู่มือกีฬาไทย ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาให้สนุก

2547

1

 

GV731 ก222ค 2547

BLN-T00789

ธรรมทาส พานิช

ประวัติศาสตร์ ไขยา นครศรีธรรมราช

2541

1

 

DS588.S6 ธ38ป 2541