พิมพ์

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน

ที่อยู่ Lepsiusstrasse 64/66 12163 Berlin

หมายเลขโทรศัพท์ (030) 794 81 231, 794 81 232, 015 162 447 814 
หมายเลขโทรสาร (030) 794 81 518
http://germany.mol.go.th
ไปรษณ๊ย์อิเลคทรอนิคส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
The Royal Thai Embassy
นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล   ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานและอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)    
นางอิสริยา บุช   เจ้าหน้าที่  
นางสาวภัทรพร แต้มศิริ เจ้าหน้าที่  

Download:

1 ขั้นตอนการรับรองสัญญาจ้าง (ไทย) 
 1.1 แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอรับรองสัญญาจ้าง (ไทย เยอรมัน)
2 ขั้นตอนการรับรองสัญญาจ้าง (เยอรมัน) 
3 ขั้นตอนการรับรองสัญญาจ้าง (อังกฤษ) 
4 ตัวอย่างสัญญาจ้าง พ่อครัวแม่ครัวพิเศษ (ไทย) 
5 ตัวอย่างสัญญาจ้าง พ่อครัวแม่ครัวพิเศษ (เยอรมัน) 
6 แผ่นพับภารกิจของฝ่ายแรงงาน (ไทย เยอรมัน อังกฤษ)
7 วารสาร เพื่อคนทำงาน ฉบับที่ 1 (ไทย)
8 วารสาร เพื่อคนทำงาน ฉบับที่ 2 (ไทย)
9 วารสาร เพื่อคนทำงาน ฉบับที่ 3 (ไทย)
9 วารสาร เพื่อคนทำงาน ฉบับที่ 4 (ไทย)
9 วารสาร เพื่อคนทำงาน ฉบับที่ 5 (ไทย)
9 วารสาร เพื่อคนทำงาน ฉบับที่ 6 (ไทย)
9 วารสาร เพื่อคนทำงาน ฉบับที่ 7 (ไทย)

รวมข่าวจากฝ่ายแรงงาน

คู่มือแรงงาน