พิมพ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบอร์ลิน


ที่อยู่: Lepsiusstrasse 64/66 12163 Berlin
โทร.: (030) 794 810
โทรสาร.: (030) 794 81 511
E-mail:
ข้อมูลกงสุล/ทั่วไป: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage: http://www.thaiembassy.de

 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต  
นายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา อัครราชทูต  
นางอรพินทร์ ลีลิตธรรม อัครราชทูตที่ปรึกษา  
นายคำรบ ปาลวัฒน์วิไชย ที่ปรึกษา พิธีการทูต
นางสาวมนัสวีร์ มั่นสกุล ที่ปรึกษา การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรม
นางสาวสุภาพรรณ เตียพิริยะกิจ ที่ปรึกษา สารนิเทศ
นายธีรภัทร ตรังคธรรมกุล เลขานุการเอก เศรษฐกิจ,นโยบายและแผน
นายคณิน บุญญะโสภัต เลขานุการเอก กงสุล
นายวีระเดช นิ่มเวชอารมย์ชื่น เลขานุการเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกรวิกา เศวตเศรนี เลขานุการโท พิธีการทูต
นางสาวสุชญา ตันเจริญผล เลขานุการโท เศรษฐกิจ
นายกมล ศิลปสุข เลขานุการโท คลัง
นางพรกมล สุขพินิจ เลขานุการโท คลัง