พิมพ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบอร์ลิน


ที่อยู่: Lepsiusstrasse 64/66 12163 Berlin
โทร.: (030) 794 810
โทรสาร.: (030) 794 81 511
E-mail:
ข้อมูลกงสุล/ทั่วไป: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage: http://www.thaiembassy.de

 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต  
นางอรพินทร์ ลีลิตธรรม อัครราชทูตที่ปรึกษา  
นางสาวมนัสวีร์ มั่นสกุล ที่ปรึกษา  
นางสาวสุภาพรรณ เตียพิริยะกิจ ที่ปรึกษา  
นายคณิน บุญญะโสภัต ที่ปรึกษา  
นายธีรภัทร ตรังคธรรมกุล เลขานุการเอก  
นางสาวกรวิกา เศวตเศรนี เลขานุการเอก  
นางสาวนิชา พิทยาธรพิทักษ์ เลขานุการเอก  
นางสาวสุชญา ตันเจริญผล เลขานุการเอก  
นายวีระเดช นิ่มเวชอารมย์ชื่น เลขานุการเอก  
นางพรกมล สุขพินิจ เลขานุการโท  
นายกมล ศิลปสุข เลขานุการโท