พิมพ์

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยและสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

Address: Lepsiusstrasse 64/66, 12163 Berlin
Tel.: (030) 794 81 313
Fax.: (030) 794 81 470
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
The Royal Thai Embassy
น.อ.สฤษฎ์ วุทธีรพล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย  
พ.อ.อ.ปิยสุทธิ์ โปต๊ะ เสมียน
 
นางศิริพร ดูรัค เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

 

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย (ส่วนกองทัพบก) ประจำกรุงเบอร์ลิน

Address: Lepsiusstrasse 64/66, 12163 Berlin
Tel.: (030) 794 81 314
Fax.: (030) 794 81 422
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
The Royal Thai Embassy
พ.อ.พฤฒนันท์ หริ่มเจริญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย  
จ.ส.อ.เทิดเทียนทอง ถวิลการ เสมียน
 
นางภูริศา มาเด้กคี เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย(ส่วนกองทัพเรือ)ประจำกรุงเบอร์ลิน

Address: Lepsiusstrasse 64/66, 12163 Berlin
Tel.: (030) 794 81 318
Fax.: (030) 794 81 320
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
The Royal Thai Embassy
น.อ.เสนอ เงินสลุง (ร.น.)   ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย  
พ.จ.ต. ขวัญชัย ภู่ระหงษ์ เสมียน
 
น.ส.จิณณ์นภัส แสงมา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น