Royal Thai Embassy, Berlin

โครงการพัฒนาดอยตุง – ต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน

      ขอเขิญรับชมวิดีทัศน์ “โครงการพัฒนาดอยตุง – ต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน”

      ในปี 2530 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนดอยตุง ซึ่งขณะนั้นเป็นพื้นที่ที่ชนกลุ่มน้อยชาวเขาอาศัยอยู่ และเป็นพื้นที่ปลูกพืชยาเสพติด ทรงเล็งเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนดอยตุง คือ ความยากจนและการขาดโอกาสในการดำรงชีวิต จึงทรงมีพระราชดำริที่จะนำผืนป่ากลับคืนสู่ดอยตุง และฟื้นฟูดอยตุงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นับเป็นการให้โอกาสคนทุกหมู่เหล่าไม่จำกัดว่าเป็นเชื้อชาติ ศาสนา หรือสัญชาติใด ยังประโยชน์แก่ชนกลุ่มน้อย

      หลักการทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างพึ่งพาอาศัยกัน ทรงมีพระราชดำริให้โครงการพัฒนาดอยตุง สามารถเลี้ยงตนเองได้

      โครงการพัฒนาดอยตุงเป็นโครงการระยะยาว 30 ปี (2531 – 2560) ระยะแรกเน้นแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ระยะที่สองเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพให้ชุมชนดอยตุง ให้ชุมชนสร้างสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตร ระยะที่สาม เตรียมความพร้อมให้ผู้นำรุ่นใหม่เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจและกิจกรรมการพัฒนาได้ด้วยตนเองหลังจบโครงการ นอกจากนี้ ให้ความสำคัญต่อการศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่น เตรียมความพร้อมการทำงานในอนาคต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนด้วย

     เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ได้ยกย่องให้โครงการพัฒนาดอยตุงเป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน